بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین با بکارگیری مدیریت دانش در معلمان متوسطه شهرستان قرچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین با بکارگیری مدیریت دانش در معلمان متوسطه شهرستان قرچک است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه شهرستان قرچک در سال تحصیلی 93-92  به تعداد 620 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 237 نفر یه عنوان نمونه انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده­ها، از پرسشنامه استاندارد شدهچندعاملیرهبریباسوآوالیو جهت ارزیابی رهبری تحولی دبیران و همچنین از یک پرسشنامهمحققساخته جهت ارزیابی مدیریت دانش در دبیران استفاده شد. از روش­های آمار توصیفی مانند (میانگین، درصد و فراوانی) و استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون و  رگرسیون چندگانه و نیز به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار (spss) استفاده گردید. یافته­های تحقیق حاکی از آن بود که بین رهبری تحول‌آفرین با مدیریت دانش در معلمان متوسطه شهرستان قرچک رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. یافته­ها نشان داد بین رهبری تحول‌آفرین با هر یک از مؤلفه‌های مدیریت دانش (خلق‌دانش، تسهیم‌دانش، ذخیره‌دانش وکاربرد‌دانش) رابطه معنی‌داری وجود داشت. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که چهار مؤلفه رهبری تحول‌آفرین (ملاحظه‌فردی، ترغیب‌ذهنی، انگیزش‌الهام‌بخش و نفوذ‌آرمانی) تواناییپیشبینیکاربردمدیریتدانشدربینمعلمان متوسطهشهرستانقرچک را دارند. سرانجام،با توجه به ادبیات مربوطه و نتایج حاصل از پژوهش راهکارهایی جهت بهبود و بکارگیری دو متغیر رهبری تحول‌آفرین و مدیریت دانش به تفکیک ارائه شد.

کلیدواژه‌ها