وضعیت سنجی مهارت‌های ارتباطی معلمان مقطع راهنمایی منطقه 4 شهر تهران در سال 92-91

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی وضعیت معلمان مقطع راهنمایی منطقه 4 تهران از نظر مهارت‌های ارتباطی بوده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع راهنمایی منطقه 4 شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 774 نفر  بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 260 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی «کوئین دام» شامل 34 گویه در مقیاس 5 درجه­ای لیکرت بوده است که روایی آن به تایید استاد راهنما و مشاور رسیده و محاسبه پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر با 82/0 برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون‌های کالموگروف اسمیرنف، t تک گروهی و t دو گروهی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که وضعیت معلمان مقطع راهنمایی منطقه 4 تهران از نظر مهارت گوش دادن، درک پیام، بینش در ارتباط، تنظیم و کنترل عواطف و مهارت قاطعیت ارتباطی در حد مطلوب است و همچنین، بین وضعیت برخورداری از مهارت‌های ارتباطی در معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها