تحلیل محتوای کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف  پژوهش حاضر«تحلیل محتوای کتاب « تفکّر و پژوهش »  پایه  ششم ابتدایی»، بر اساس سند تحوّل بنیادین و نظریّات دانشمندانی از جمله « ماتیو لیپمن » میباشد.
 بر اساس هــــــدف مذکور 4 فرضیه و ســــــــؤال تدوین گردیده است: 1- تا چه میزان محتوای کتاب «تفکّر و پژوهش» منجر به کسب منش تفکّردر دانش آموزان  شده است ؟ 2- آیا منجربه کسب مهارت حل مسأله شده است؟ 3- محتوای کتاب در پرورش استدلال و نتیجه گیری با هدفهای تعیین شده در سند تحوّل بنیادین مطابقت دارد؟ 4- آیا در محتوای کتاب روشهای مناسبی  برای پاسخگویی به کنجکاوی دانش آموزان  در 4  عرصه  « ارتباط با خود ، خدا ، خلق و خلقت » ارائه شده است؟
 پژوهش به لحاظ هدف، در زمره ی « تحقیقات کاربردی» از نوع « پس رویدادی » میباشد.
جامعــــه این پژوهش،کلیّه معلّمان ششم ابتدایی  ناحیه 2 شهرستان ری ، استان تهران در سال تحصیلی  92- 91 میباشد که به عنوان نمونه بررسی گردیده اند.
برای جمع آوری اطّلاعات  علاوه بر شیوه ی اسنادی و مطالعــاتی ، از پرسشنامه  محقّق ساخته ای که سؤالات آن بر اساس طیف نگرش سنج 7 تایی لیکرت ارزیابی گردیده ، استفاده شده است،که روایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (978%) اعتبار سنجی و به تأیید اساتید نیز رسیده است.
نتایج حاصل، در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون «کولموگروف » ، «اسمیرونف» ، آزمون t و آزمون «فریدمن» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج بیانگر این است که:
محتوای کتاب در «ایجاد پرورش استدلال ، منش تفکّر ، روشهای مناسب برای پاسخگویی و طرح پرسش مناسب،» «موفّق»   ولیکن در ایجاد «کسب مهارت حل مسأله و مهارت نتیجه گیری»  دردانش آموزان ششم ابتدایی «ناموفّق»   بوده است.

کلیدواژه‌ها