ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه اخلاق حرفه­ای کارکنان است. جامعه پژوهشی شامل تعدادی از ادارات شهرستان سقزاست که به صورت تصادفی خوشه­ایی انتخاب شدند. ازآنجایی‌که در ساخت و هنجاریابی ابزارها هر چه نمونه بیشتر باشد بهتر است ما در این پژوهش 458 نفر را به‌عنوان نمونه پژوهشی قراردادیم. ابزار پژوهش حاضر عبارت بود از پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه­ای کارکنان بود. روش­های آماری بکار رفته در این پژوهش عبارت بود از آزمون K-S به‌منظور برآورد فرض نرمال بودن داده­ها، آزمون KMO و تحلیل عامل اکتشافی است. یافته‌ها نشان­دهنده آن بود که از بین گویه­های انتخاب‌شده به‌منظور تعیین مؤلفه­های اخلاق حرفه­ای سه مؤلفه تحت عنوان: فرهنگی، وظیفه­ای و برابری به دست آمد و هیچ‌کدام از گویه­های پرسشنامه حذف نشدند. 

کلیدواژه‌ها


 • امیری، علینقی، همتی، محمد و مبینی، مهدی. (1389). اخلاق حرفه­ای ضرورتی برای سازمان، معرفت اخلاقی، سال چهارم، شماره اول، صص 137-159.
 • ایران­نژاد پاریزی، مهدی، امینی سابق، زین العابدین و  اسدپور، وحید.(1393). نقش مدیریت مشارکتی در ارتقاء اخلاق حرفه‌ای کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن، مطالعات کمّی در مدیریت، سال پنجم، شماره اول ، صص149-174.
 • ایمانی­پور، معصومه.(1391). اصول اخلاق حرفه­ای در آموزش، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره پنجم، شماره ٦، صص 25-38.
 • باباصفری، محبوبه. (1392). ارزیابی اخلاق حرفه­ای استادان دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان ارشد و دلالت­های تربیتی آن در برنامه­ریزی­درسی، پژوهش­های برنامه­درسی، دوره سوم، شماره ی اول، صص 67 – 86.
 • حبیب­پور، کرم و صقری، رضا. (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده­های کمی)، تهران:لویه،صص 324-325.
 • خسروانیان، حمیدرضا و شفیعی رودپشتی، میثم.(1390). مطالعه تطبیقی الگوی مدیریت اخلاق در سازمان در مکاتب غربی و آموزه های علوی، پژوهش نامه اخلاق :   تابستان 1390 , دوره   ,4 شماره 12، صص145-172.
 • رحیمی، حمید. (1392). رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه­ای، اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 6، شماره2.
 • سرمدی، محمدرضا و شالباف، عذرا. (1386). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 3و 4، صص 99-110.
 • فاضلی، زینب، فاضلی باوند پور، فاطمه سادات، رضایی طاویرانی،  مصطفی، مظفری، مصیب و حیدری مقدم، رشید.(1391). اخلاق حرفه ای و نقش آن در حرفه پزشکی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 20، شماره 4، صص 10-17.‎
 • فرامرز قراملکی، احد. (1392). درآمدی بر اخلاق حرفه­ای، مجموعه اخلاق حرفه­ای1، سازمان مدیریت صنعتی، موسسه مطالعات بهره­وری و منابع انسانی، سرمد، چاپ ششم.
 • قنبری، سیروس, اردلان، محمدرضا, بهشتی راد، رقیه و سلطانزاده وحید.(1394). اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی و رابطه آن با کیفیت آموزش عالی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دهم، شماره2.
 • ملکی، شیوا، قاسم زاده، ابوالفضل و بروکی میلان، شعبان. (1393). نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه­ی بین اخلاق حرفه­ای با رفتار شهروند سازمانی و رفتار انحرافی کار، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره هفتم، شماره4.
 • منافیان، سید محمد.( 1387). مقدمه­ای بر «فلسفه اخلاق ملاصدرا»، خردنامه صدرا، شماره 51، صص 74- 83 .
 • میرز، لاورنس اس، گامست، گلن و گارینو، ا جی. (2012). پژوهش چند متغیری کاربردی(طرح و تفسیر)، مترجمان: حسن پاشا شریفی، ولی­الله فرزاد، سیمین­دخت رضاخانی، حمیدرضا حسن­آبادی، بلال ایزانلو و مجتبی حبیبی(1391)، تهران: رشد، صص 549-550.
 • Abed, R. (2016). Investigating the Effect of Professional Ethics Indicators on Financial Performance of Companies, Case study: Tehran Stock Exchange. Mediterranean Journal of Social Sciences7(3 S2), 183.
 • Frígola, V. B., & del Río Sánchez, C. (2009). Ética profesional y deontología.Papeles del psicólogo30(3), 182-183.
 • Abdul-Rahman, H., Wang, C., & Yap, X. W. (2010). How professional ethics impact construction quality: Perception and evidence in a fast developing economy. Scientific Research and Essays5(23), 3742-3749.
 • Collste, G. (2012). Applied and professional ethics. Kemanusiaan19(1), 17-33.
 • Khalid S.A. & H. Ali (2005). The Effects of Organizational Citizenship Behavior on Withdrawal Behavior, International Journal of Management and Entrepreneurship,1(1):30-40.