رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با انگیزه به مطالعه در دانش آموزان ابتدایی کلاس ششم منطقه چهار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی معلمان با انگیزه به مطالعه در دانش­آموزان بود. بدین منظور از میان 160 معلم و 1700دانش­آموز ابتدائی کلاس ششم منطقه 4 تهران بر اساس جدول مورگان و کرجسی 400 نفر (300 دانش­آموز و 100 معلم) به روش تصادفی به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات برای مهارت­های ارتباطی معلمان، پرسشنامه مهارت­های ارتباطی بارتون جی. ای (1990) بود. ابزار پژوهش در زمینه انگیزه مطالعه دانش آموزان پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که در دو مؤلفه مطالعه درسی و غیر درسی تنظیم شد و از نظر روایی متخصصین و پایایی (آلفای 74/0) مورد تایید قرار گرفت. فرضیه­های تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار spss بررسی شدند. نتایج نشان داد که یکی از مولفه­های مهارت­های ارتباطی یعنی گوش دادن ارتباط معناداری با انگیزه مطالعه نداشت، اما 2 مؤلفه دیگر، یعنی مهارت بیان و بازخورددهی ارتباط معناداری با انگیزه مطالعه دانش­آموزان داشتند. به طورکلی مهارت­های ارتباطی معلمان نیز با انگیزه مطالعه دانش­آموزان ارتباط معناداری داشت، که این ارتباط بیشتر در سطح مطالعه درسی بود و در زمینه مطالعه غیردرسی ارتباط معناداری دیده نشد. در نتیجه طبق یافته­های پژوهش معلمان توانسته­اند از قدرت کلام و بیان خود و همچنین مهارت بازخورددهی به صورت مؤثری در ایجاد انگیزه مطالعه دانش آموزان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


-         استیگر، رالف سی (1377). راههای تشویق به مطالعه؛ ترجمة پروانه ستوده، تهران: هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور.
-         بیگدلی ایمان الله، صفری هادی و محمدی علی جعفر (1395). اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر بهبود روابط مادر–دختر در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهریار. نشریه روان شناسی بالینی، شماره 7.‎
-         بیگدلی زاهد, الهام پور حسین, باجی فاطمه (1386). بررسی گرایش های موضوعی مطالعه در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی کتاب های مناسب دانش آموزان این دوره، نشریه مطالعات تربیتی و روان شناسی:   1386 , دوره  8 , شماره  3، از صفحه 55 تا صفحه 74.
-         تقی پناهی فاطمه و دیانی محمدحسین (1387). بررسی عوامل موثر بر انگیزه های مطالعه در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی، فصل­نامه کتابداری و اطلاع رسانی ، سال یازدهم، شماره 3 (پیاپی 43).
-         جعفری سلمان و آزمون جواد (1395). ارتباط بین فناوری اطلاعات با مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی معلمان تربیت بدنی. فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی, 3(11), 1-1.‎
-         حاجی­زاده، حامد (1384). "بررسی تاثیر ارتباطات اثربخش بر کارآیی کارکنان گروه صنعتی فارس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-         حسینی نسب سیدداوود و عظیمی کهن خاطره (1392). بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی کارکنان اداری و رابطه آن با رضایت ارباب رجوع (معلمان) آموزش پرورش. نشریه آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی): پاییز 1392، دوره  6 ، شماره  23؛ از صفحه 13 تا صفحه 30.
-         دایی زاده، حسین (1385). بررسی میزان آشنایی معلمان دوره متوسطه با مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری، رساله دوره دکتری برنامه ریزی درسی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
-         درانی کمال، صابری قاسم (1390). رویکرد جامعه‌شناختی به مهارت‌های ارتباطی معلمان روستایی در منطقه ارشق، نشریه توسعه محلی، مقاله 5، دوره 3، شماره 1، تابستان و پاییز 1390، صفحه 85-106.
-         سیمیاریان کوثر، سیمیاریان قاسم و تدریس تبریزی معصومه (1395). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی دانش آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک پایه سوم دبیرستان های شهر تهران. فصلنامه پژوهش های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی.‎
-         شاکری زنگیر، ابراهیم (1393). رابطه‌ی بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی.
-         عجم علی اکبر (1394). بررسی نقش خودکارآمدی تحصیلی و مهارت‌های ارتباطی بین فردی بر دیدگاه دانشجویان در ارزشیابی مبتنی بر آموزش تلفیقی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 7(1), 3-12.‎
-         نادری عزت الله، حاجی زاد محمد، شریعتمداری علی و سیف نراقی مریم (1389). بررسی و مقایسه مهارت های حرفه ای معلمان دروس علوم پایه وعلوم انسانی دوره راهنمایی شهرستان بهشهر به منظور ارائه روش های ارتقای کیفی این مهارت ها. فصلنامة علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی- سال دوم- شماره دوم – زمستان 89.
 
 
-          Dalal, S. (2015). The Impact of Teachers’ Communication Skills on Teaching: Reflections of Pre-service Teachers on their Communication Strengths and Weaknesses.
-          Gartmeier, M., Bauer, J., Fischer, M. R., Hoppe-Seyler, T., Karsten, G., Kiessling, C., & Prenzel, M. (2015). Fostering professional communication skills of future physicians and teachers: effects of e-learning with video cases and role-play. Instructional Science, 43(4), 443-462.
-          Kana, F. (2015). Investigation of Pre-service Teachers’ Communication Skills. International Journal of Educational Researchers, 6(3), 34-42.
-          Kember, D. (2016). Motivation to Study. In Understanding the Nature of Motivation and Motivating Students through Teaching and Learning in Higher Education (pp. 63-77). Springer Singapore.
-          ONG, E. G., Lim, C. S., & Ghazali, M. (2013). Enhancing Communication Skills in Mathematics Teachers through the Lesson Study Collaboration: A Pilot Study.