بررسی میزان بهره وری منابع انسانی در بانک ملی ایران و راه های افزایش آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین میزان بهره وری منابع انسانی در بانک ملی ایران و راه های افزایش آن صورت گرفته است. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی-از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب شرق تهران هستند که برای جمع آوری داده ها، تعداد 317پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد نمونه گیری به روش نمونه برداری خوشه ای تصادفی تک مرحله ای صورت گرفته است. با نظر اساتید و متخصصان مدیریت، روائی سوال ها در حد مطلوبی ارزیابی شد که ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه ها نشان داد آزمون سوال های پژوهش با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و آزمون t و با بکارگیری نرم افزار spss انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، میزان توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد ، اعتبار و سازگاری منابع انسانی در بانک ملی ایران در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی،معصومه،مداح،محمدتقی و ضامنی،فرشیده.(1391). بررسی اثربخشی فعالیت های برون سپاری شده و تاثیر آن بر بهره وری سازمان شرکت توزیع برق مازندران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
-ابری،امیرغلام.(1393).ارزیابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان،فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال هشتم،شماره 1.ص83-99
 احمدی. پرویز، (1385). طراحی مدل بهبود بهره وری نیروی انسانی با نگرش مدیریت بهره وری، رساله دکتری مدیریت، دانشگاه تهران..
آزادی،سیداحمد.(1391).بهره وری نیروی انسانی،نشریه فرهنگ و رفتار اداری،شماره 6.
بردبار،غلام رضا و کنجکاو،امیررضا.(1390).تبیین عوامل اثرگذار بر بهره وری کارکنان شرکت گاز استان یزد و ارائه راه کارهای لازم،فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت،سال چهارم،شماره 16.
پارسا،مصطفی.(1392).ارائه ی دو روش جدید جهت ارزیابی عملکرد کارکنان: مطالعه ی موردی شرکت صنایع هواپیماسازی جمهوری اسلامی ایران،نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیر تولید،شماره 3.
 پدرام،محسن.(1390).ارتقاء بهره وری منابع انسانی،نشریه بانک تجارت،شماره 180.
پورکیانی،مسعود و عمادی،سمیرا. (1391).نظام نگهداری نیروی انسانی ونقش آن درعملکرد سازمانی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،نوآوری و تولید ملی.
-تاتاری،مریم و اطهری،عاطفه. (1391).توانمندسازی منابع انسانی،نشریه داخلی معاونت طرح و برنامه (سامانه)، شماره 46.
توکلی،زهرا،مداح،محمدتقی و یوسفی،رضا.(1390). ارزش گذاری عوامل موثر بر بهره وری معلمان از دیدگاه مدیران و معلمان ابتدایی  ناحیه یک شهرستان ساری،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد ساری
حاتمی،حسین.(1390). رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی ومیزان بهره وری درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال دوم،شماره 3.
سعادت،اسفندیار. (1390).مدیریت منابع انسانی،تهران: انتشارات سمت.
صامعی،حسین. (1388).استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی،نشریه تدبیر،شماره 204.
علاقه بند،علی.(1387).مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی،تهران:نشر روان.
غفوریان،هما و فلامرزی،آمنه.(1389).بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان،فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی،سال نخست،شماره 2.
فقهی،ناصر و دباغی،محمد. (1392).نقش منابع انسانی در توسعه زیر ساخت های صنعتی (مطالعه موردی: صنعت چرم)،ارائه شده در اولین همایش ملی تحقیقات کاربردی و استانداردسازی در توسعه صنایع نساجی و چرم.
کارگر،غلامرضا. (1389).بهینه سازی منابع انسانی راه کاری جهت توسعه پایدار سازمان: بررسی تحلیلی عوامل و راه کار ها،دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس،سال ششم،شماره 27.
کفشگری،ساره.(1390).بررسی نقش آموزش های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان بانک سپه استان گلستان، نشریه بانک سپه،شماره 254.
 مشیری،کیوان،آقایی،نجف و پور سلطانی،حسن.(1393). ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران،فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،سال چهارم،شماره 7.
 مشیری،کیوان،آقایی،نجف و پور سلطانی،حسن.(1393). ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران،فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،سال چهارم،شماره 7.
 مطیع دوست،ابوذر،نظم فر،حسین و بشردوست،مهسا.(1393).بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی با تاکید بر نقش سرمایه فکری و عوامل محیطی-مکانی،فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی،دوره ششم،شماره 4.
مقدمی،صابر. (1384).نوآوری دانش،ماهنامه تدبیر،شماره 165.
ملک،حمیدرضا.(1392).بررسی تاثیر سازمان های غیررسمی بر اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد شاهرود واحد علوم تحقیقات.
مهرابیان،فریدون.(1393).بررسی میزان اهمیت مولفه‌های شناسایی شده بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان،مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره نوزدهم،شماره 75.
 میزانی،آیلار و بندک،موسی.(1392). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری عملکرد کارکنان سازمان نوسازی،ارائه شده در اولین همایش مجازی ره آوران آموزش.
 میزانی،آیلار و بندک،موسی.(1392). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری عملکرد کارکنان سازمان نوسازی،ارائه شده در اولین همایش مجازی ره آوران آموزش.
میزانی،آیلار و بندک،موسی.(1392). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری عملکرد کارکنان سازمان نوسازی،ارائه شده در اولین همایش مجازی ره آوران آموزش.
ناظم، فتاح.(1387).مدیریت بهره وری (فضای سازمانی و بهره وری)، رودهن. دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی.
نجف آبادی، مهری، سعادتمند، زهره و رجایی پور، سعید.  (1388). عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزش و پرورش در پست مدیریت مدارس از دیدگاه مدیران، معاونان و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نجف آباد، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 3.
نیازآذری،کیومرث.(1385). نظریه های سازمان و مدیریت ،تهران،انتشارات:فراشناختی  اندیشه، چاپ اول.
نیک پور،امین و زارع،معصومه.(1390).ارگونومی از دیدگاه سازمانی و نقش آن در کارایی کارکنان، ماهنامه کار و جامعه،شماره 133 .
یزدانی،رضا.(1393).بررسی وشناسایی رابطه بین  فرهنگ سازمانی با کارایی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مازندران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد ساری.
 
-Armstrong, M. (2006).A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page.
-Aggrey, N., Luvanda, E. and Shitundu, J. (2009), Human Capital and Labor Productivity in East African Manufacturing Firms, Current Research Journal of Economic Theory.
 
-Bana,B.,kessy,A.,Katongole,J.and Ddiba,M.B., (2007),Staff Management and Organizational Performance in Tanzania and Uganda: Public Servant Perspectives,Diss.DanishInstiture FOR International Studies.
-Cho, Y.J., & Lewis, G.B.(2012).Turnover Intention and Turnover Behavior:Implications for Retaining Federal Employees.Review of Public Personnel
. -Poyan S A,Masoumi M. (2009).Establishment of productivity Cycle. 7PthP Conference of Quality & productivity, Tehran.
 
-Mondy .W.(2010).Human Resource Management ,Eleventh Edition ,Pearson , , PP 241-245
Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2010).Economic Development, Essex: Pearson Education Ltd.
-Vaziri S, Mansouri H, Adiban A.(2010). Identification &Prioritize the Factors Affecting the Productivity of Human Resources With MADM Technique. journal of Civility & Training. No 100.
-Zheng, W, Yang, B & McLean, G.N.(2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management, Journal of Business Research, Vol63, p764.