اثربخشی آموزش التقاطی "خودآگاهی تجربی" بر افسردگی، استرس و اضطراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش التقاطی با عنوان خود آگاهی تجربی بر افسردگی، استرس و اضطراب انجام شده است. روش پژوهش حاضر آزمایشی همراه با دو گروه آزمایش و کنترل با اجرای پیش آزمون، پس آزمون بود. تعداد 200نفر از نمومه های در دسترس در دو گروه آزمایش و کنترل100 نفره قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت آموزش التقاطی و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل  مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس لاویبوند و لاویبوند(1995) بود که در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون توسط افراد تکمیل شد. داده­ها با استفاده از روش تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمرات پس آزمون افسردگی، استرس و اضطراب در گروه آزمایش کاهش چشمگیری یافت(01/0>P). می توان از آموزش التقاطی در جهت کاهش نشانه­های افسردگی، استرس و اضطراب افراد استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها


توانگر، لیلا؛ یزدخواستی، فریبا. (1392). اثربخشی مداخله التقاطی (رویکردهای بازسازی شناختی، مهارت‏های مقابله­ای شناختی و ایفای نقش) بر اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 21(86)، 85-76.
شفیع آبادی عبدالله؛ قشقایی غلامحسین.(1390). اثربخشی مقایسه­ای مشاوره گروهی واقعیت درمانی و فمینیستی بر هویت زنان سرپرست خانوار، مجله زن در توسعه و سیاست. شمار4(4)، 93-113.
چرایی، لیلا؛ بزازیان، سعیده؛ امیری مجد، مجتبی. (1394). اثر بخشی آموزش مبتنی بر رویکرد التقاط گرایی فنی در تاب‏آوری و خودکارآمدی بیماران مبتلا به وسواس-بی­اختیاری هم ابتلا به افسردگی. رویش روان شناسی. 4(3)، 124-115.
حبیبی، مجتبی؛ حناساب زاده، مریم. (1393). اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی زنان یائسه. مجله سالمندی ایران. 9(1)، 31-22.
حسن‌زاده پشنگ، سمیرا؛ زارع، حسین؛ علی‌پور، احمد. (1391). اثربخشی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس. 10(3)، 26-15.
دهستانی، مهدی. (1394). اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و افسردگی دانش‏آموزان دختر. فصلنامه علمی و پژوهشی اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 10(37)، 56-47.
ربیعی، نیلی؛ علی اسلامی، احمد؛ مسعودی، رضا؛ سلحشوری، آرش. (1391). ارزیابی اثربخشی برنامه جرأت‌ورزی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی. مجله علمی و پژوهشی تحقیقات نظام سلامت. 8(5)، 10-1.
صاحبی، علی؛ اصغری، محمد جواد؛ سالاری، راضیه سادات. (1384). اعتبار یابی مقیاس افسردگی، اضطراب و  تنیدگی(DASS-21) برای جمعیت ایرانی. مجله روانشناسی تحولی. 4(1)، 20-1.
 
Avenevoli, S., Swendsen, J., He, J. P., Burstein, M., & Merikangas, K. R. (2015). Major depression in the National Comorbidity Survey–Adolescent Supplement: prevalence, correlates, and treatment. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(1), 37-44.
McCracken, L.M., & Gutierrez-Martinez, O. (2011). Processes of Change inPsychological Flexibility in an Interdisciplinary Group-Based Treatment for Chronic Pain  Based on Acceptance and Commitment Therapy.  Behavior Research and Therapy. 49, (4), 267-274.
Keogh, E., Bond, F.W., Hanmer, R., & Tilston, J.(2005). Comparing acceptance-and control-based coping instructions on the cold-pressor pain experiences of healthy men and women. Euro J Pain. (9), 591-598.
Barlow, D.H.,  Rapee, R.M., & Reisner, L.C. (2001).  Mastering  Stress. American Health  Publishing Company.
Davies, C. D., Niles, A. N., Pittig, A., Arch, J. J., & Craske, M. G. (2015). Physiological and behavioral indices of emotion dysregulation as predictors of outcome from cognitive behavioral therapy and acceptance and commitment therapy for anxiety. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 46, 35-43.
Egger, N., Konnopka, A., Beutel, M. E., Herpertz, S., Hiller, W., Hoyer, J., & Wiltink, J. (2015). Short-term cost-effectiveness of psychodynamic therapy and cognitive-behavioral therapy in social anxiety disorder: Results from the SOPHO-NET trial. Journal of affective disorders, 180, 21-28.
Het, S.,   Ramlow, G.,  & Wolf, O.T. (2005). A meta-analytic review of  the effects of acute cortisol administration on humanmemory. Psychoneuroendocrinology, 30, 771-784.
Joseph, N., Williams, D. P., Bowman, A., Koenig, J., & Thayer, J. F. (2016). The Need to Approach Emotional Experiences as a Mediator between Resting Heart Rate Variability and Trait Anxiety. Anxiety, 10(24), 34.
McEwen, B.S. (2007).  Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. Physiol Rev, 87, 873–904.
Randall, D., Thomas, M., Whiting, D., & McGrath, A. (2016). Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21): Factor Structure in Traumatic Brain Injury Rehabilitation. The Journal of Head Trauma Rehabilitation. doi: 10.1097/HTR.0000000000000250.
Scott, J. C., Matt, G. E., Wrocklage, K. M., Crnich, C., Jordan, J., Southwick, S. M., & Schweinsburg, B. C. (2015). A quantitative meta-analysis of neurocognitive functioning in posttraumatic stress disorder.Psychological bulletin, 141(1), 105.