بررسی تاثیر میزان بکار گیری شایسته سالاری در شهرداری منطقه یک شهر تهران برعملکرد نیروی انسانی از دید کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان بکار گیری شایسته سالاری در شهرداری منطقه یک شهر تهران برعملکرد نیروی انسانی از دید کارکنان می باشد،این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی،جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیة مدیران وکارکنان شاغل در شهرداری منطقه یک شهرتهران که به تعداد 1000نفر می باشد.حجم نمونه آماری بااستفاده از فرمول اول کوکران نمونه آماری 278 نفرو با روش نمونه گیری ساده مشخص شد.ابزار گردآوری داده ها دراین پژوهش جهت اندازه گیری شایسته­سالاری،پرسشنامه شایسته سالاری مصلحی(1391)که شامل8 بعداصلی و51 گویه می باشدوبرای اندازه گیری متغیر عملکرد نیروی انسانی ازعملکرد شغلی پاترسون استفاده شدکه داری 15 گویه می باشد.روایی پرسشنامه ها ازطریق‌اساتید صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ که به ترتیب برای پرسشنامه شایسته سالاری وعملکرد نیروی انسانی(890/0، 870/0) برای هردو پرسشنامه موردتایید قرار گرفت.در این پژوهش ازدو روش آمار توصیفی واستنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.برای بررسی فرضیه اصلی ازآزمون های­تحلیل رگرسیون و فرضیه های فرعی از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.یافته های حاصل از فرضیه اصلی وفرعی نشان داد که تمامی مولفه ها شایسته سالاری از جمله:مهارت های ارتباطی ،مشارکت در تصمیم گیری،تشویق و نوآوری و تغییر،ارتباطات کاری،مهارت های رهبری،مهارت های حرفه ای،به کارگیری قابلیت های مثبت خود ودیگران بر عملکرد نیروی انسانی بر عملکرد نیروی انسانی موثر است وهمچنین یافته های نشان داد که توسعه فعالیت های تیمی بر عملکرد نیروی انسانی در شهرداری منطقه یک شهرتهران موثر نیست. 

کلیدواژه‌ها


 • ابطحی ،سیدحسین (1381) بهره وری نیروی انسانی در سازمان های دولتی ،تهران :دانشگاه علامه طباطبایی

  ابطحی، س؛ (1376). "مدیریت منابع انسانی"، مؤسسه آموزش و تحقیقات مدیریت وزارت نیرو، چاپ پنجم.

  ابطحی، سیدحسین وکاظمی، بابک(1383).بهره وری. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای­بازرگانی،تهران

  اصلانپور جوکندان، محمد؛ شهبازی؛ ملکی،رضا(1390).رابطه نیرومندی در کار با سلامت و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی اهواز. یافته های نو در روان شناسی، سال هفتم، شماره 21، زمستان 1390، ص ص 73-65.

   اصلی پر ، محمد ( 1377 ) . مدیریت و رهبری با سیری در نهج البلاغه ، نشر شورا ، تهران .

  اصلی پر ، محمد ( 1377) . مدیریت و رهبری با سیری در نهج البلاغه ، نشر شورا ، تهران .

  اعرابی، م (1386). تئوری سازمان و طراحی ساختار، چاپ و نشر بازرگانی، جلد اول، تهران.

  افغانلودین ، شهین ( 1380 ). اصول مدیریت از دیدگاه قرآن و احادیث ، انتشارات واسع ، مشهد

   افغانلودین ، شهین( 1380). اصول مدیریت از دیدگاه قرآن و احادیث ، انتشارات واسع ، مشهد

  امین شایان جهرمى، ش؛(1382). تئورى‌هاى سازمان و مدیریت، شیراز، انتشارات کوشا مهر.

  الوانی ، مهدی ( خرداد 1377 ). ماهنامه تدبیر شماره 82 ، سازمان مدیریت صنعتی ، تهران .

   الوانی ، مهدی (1377 ). ماهنامه تدبیر شماره 82 ، سازمان مدیریت صنعتی ، تهران .

  الوانی، سید مهدی، ( 1379)، مدیریت عمومی، تهران، نشرنی ،چاپ پانزدهم

   اوماسکاران ،(1381)،روش تحقیق در مدیریت، ترجمه  محمد صائبی و  شیرازی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ،چاپ اول

   ایران نژاد پاریزی، مهدی (1378) روش تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران: نشر میدان ،چاپ اول

  بازرگان، عباس و سرمد، زهره، و الهه حجازی (1387)روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

  براتی، محمد ( 1385). بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه پیام نور مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

  بزاز جزایری سید احمد(1385) مدیریت عملکرد با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت 82 ، تهران دی ماه 1385

  بست،جان(1371) روش تحقیق در علوم رفتاری»،ترجمه :شریفی و.نادر.طالقانی،تهران:انتشارات رشد

  بلانچارد، کارلوس و راندولف ،(1381)، مدیریت تواناسازی کارکنان ،ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران : نشرحدیث ،  چاپ دوم

  بهشتی، ج؛ (1381).روابط صنعتی و روابط کار، انتشارات نگاه دانش، تهران.

  پادشاه ، محمد ( 1363 ).فرهنگ آنتدراج ، جلد چهارم ، چاپ سوم ، به کوشش محمد دبیرسیاقی ، تهران .

  پادشاه ، محمد( 1363 ). فرهنگ آنتدراج ، جلد چهارم ، چاپ سوم ، به کوشش محمد دبیرسیاقی ، تهران .

  ترک زاده ، جعفر(1377) شایسته سالاری در انتخاب مدیران ، مدیریت ، شماره 34 ،صص63-70

   جمشیدی، مینا (1383) شایسته سالاری در سازمانها . ماهنامه تدبیر شماره 147،صص35-40

  جهاندیده کاظم پور ، مهرداد ،(1381)، مدیریت دانش ،  ماهنامه تدبیر ، شماره 128

  حافظ نیا ، محمد رضا ( 1380 ) . مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، چاپ چهارم ، انتشارات سمت ، تهران .

   حق پناه ، رضا ( 1380 ). شایسته سالاری در نظام علوی ، مجله اندیشه حوزه ، چاپخانه روزنامه قدس ، ش 32 و 33 . مشهد .

   خاتمی ، احمد ( 1380 ). مدیریت از دیدگاه قران و حدیث ف انتشارات جامعه ، مدرسین حوزه علمی قم .

  خاکی ،غلام رضا(1392) چرخه مدیریت بهبود بهره وری. تهران: نشر فورژان

  خاکی،غلامرضا(1379) روش تحقیق در علوم انسانی،انتشارات:کانون فرهنگی درایت

  خاوری، س؛ (1386). "تببین رابطه‌ی اخلاق کار و عملکرد کار شرکت پخش فرآوردهای نفتی ایران"، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

  خوانساری ، جمال الدین محمد ( 1360 ) . شرح غررالحکم و دررالکلم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران .

  دفت، ر؛ (1380). "تئوری و طراحی سازمان، ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی"، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  دفت، ریچارد، ا؛ (1377). "تئوری سازمان و طراحی ساختار"، ترجمه: پارسیاییان و اعرابی،‌ تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  دفت، ریچارد، د؛ (1374). "تئوری سازمان و طراحی ساختار"، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابى، تهران، مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى.

   دلاور، علی،(1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران : انتشارات رشد، چاپ دوم

  دنهارت ،رابرت بی،(1380)، تئوریهای سازمان دولتی، ترجمه  سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: انتشارات صفار، چاپ اول

  ذاکری ، علی اکبر ( 1371 ) . سیمای کارگزاران علی بی ابی طالب امیرالمومنین ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، قم .

  رابطی، رئوف (1380)، شایسته سالاری در دستگاه های دولتی، نشریه اقتصاد تعاون، شماره 121: 36-41.

  رابینز، ا؛ (1378). "مبانی رفتار سازمانی"، ترجمه: علی بارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ پنجم (انتشارات زبان اصلی، 1982).

  رابینز، ا؛ سنزو (1386). "مبانی مدیریت"، ترجمه: محمد اعرابی، حمید رفیعی و بهروز اسراری، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سوم.

  رابینز، استیفن پی،(1381)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسا ئیان و سید محمد اعرابی، تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،چاپ پنجم

  راینز، استیفن پی ، دبی سترو و دیویرای (1998) رفتار سازمانی. ترجمه سید محمد امرابی،

  رحمان سرشت،حسین(1385)تئوری های سازمان و مدیریت،جلد اول ،تهران:موسسه انتشارات فرهنگی فن و هنر

  رشیدی ، علی ( 1384 ) . شایسته سالاری در تاریخ ، ماهنامه اقتصاد ایران ،شماره 81 ، تهران

   رهنورد، فرج الله،(1382)، توانمند سازی گامی به سوی مشتری مداری،  فصلنامه فرایند مدیریت  وتوسعه ،شماره 59

  زارعی، م؛(1383). "مدیریت منابع انسانی"، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

  ساعتچی ، محمود (1382)، روان شناسی بهره وری ، تهران موسسه نشر و ویرایش ، چاپ دوم

   سرمد، زهره ،بازرگان ، عباس، حجازی، الهه،(1380)،    روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشرآگاه ،چاپ پنجم

  سعادت ،اسفندیار(1384).مدیریت منابع انسانی .سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

  سلطانی، ا؛ (1381). "روابط صنعتی در سازمان‌های تولیدی"، نشر ارکان، تهران.

  شیخ‌الاسلامی (1377). "بررسی عوامل مؤثر بر کارایی کارمندان در ادارات دولتی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  صالحی صدقیانی، جمشید، ابراهیمی، ایرج،(1381)،تحلیل آماری پیشرفته، تهران: نشر هستان ،چاپ اول

  عطافر، علی و کریم آذربایجانی(1380) ، بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بخش دولتی و خصوصی، دانش مدیریت ، چهاردهم ، شماره 54،صص45-59

  فتحی اجارگاه.کورش(1383).برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان،تهران.سمت.

  کنیلا ، دنیس،(1383)توانمند سازی منابع انسانی ، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و معصومعلی سلیمیان،تهران :  نشر مدیران ،  چاپ اول

   کیوی ، ریمون ،  کامپنهود ،  لوک وان  ،(1381)  ،  روش تحقیق در علوم اجتماعی ،  ترجمه عبدالحسین  نیک گوهر ،  تهران: نشر توتیا  ، چاپ ششم

  معمارباشی اول، مژگان؛ صبری نظرزاده، راشین؛ عبدخدائی، محمدسعید. (1391). رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم، شماره 12، پاییز 1391، ص ص 78-66.

  مومنی،منصور.(1387) تحلیل های آماری با استفاده ازنرم افزار spss.تهران،انتشارات کتاب نو

  میرکمالی،سید محمد(1383).مبانی مدیریت انسانی.تهران:نشر سیطرون

  نجف بیگی،رضا(1382)سازمان و مدیریت.مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،تهران چاپ سوم.

  نعامی،عبدالزهرا(1384). بررسی سبکهای رهبری و خشنودی شغلی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان، پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترا روان شناسی شهید چمران اهواز

  هندی چارلز (1378). "عصر سنت گریزی: مدیریت و سازمان در قرن بیست و یکم" ترجمه: عباس مخبر، تهران: طرح نو.

  هوی، وین ک؛ میسکل، سیسیل.ج. ( 1382 ). تئورى، پژوهش و عمل درمدیریت آموزشى. (ترجمه: میر محمد سید عباس زاده). ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه

  وتن ،دیوید  ، کمرون ، کیم اس،(1383)، توانا سازی و تعویض اختیار ،  ترجمه بدر الدین اورعی یزدانی  ، تهران: نشر موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ،  چاپ.

   

    

  • Bateman S.thomas. Scott A.Snell (2007), Management Leading & collaborating in a competitive word, Seventh Edition , MC Graw Hill , Irwin.
  • Bateman S.thomas. Scott A.Snell (2007), Management Leading & collaborating in a competitive word, Seventh Edition , MC Graw Hill , Irwin.
  • Bilton, T (2002) .Introductory Sociology, Palgrave Macmillan; 4th edition.
  • Bonder, A. (2003). A blueprint for the future:Competency based management in KRDC. Canada.
  • Boyatzis, R. E. (2005). the Competent Manager: A Model for Effective Performance, NY: Wiley.
  • Draganidis, Fotis and Mentaz Gregoris (2006) Competency based management : a review of system and approaches, iformation management and computer security, 14(1), pp51-84.
  • Filerman, G. (2003). Closing the Management Competence Gap, Human Resources for Health,1(7), pp. 1-3.
  • Green P.C. (1999). Building robust competencies: Linking human resource systems to organizational strategies. San Francisco: yossey –Bass. Competency modelling(35).
  • Hughes L.Richard, Ginnett C.Robert , Curphy J.Gordon (2006) , Leadership , fifth Edition, MC Graw Hill .
  • Hughes L.Richard, Ginnett C.Robert , Curphy J.Gordon (2006) , Leadership , fifth Edition, MC Graw Hill .
  • Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard Measures that Drive Performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79
  • Lawson, Tony, Joan Garrod (2003). Complete A-Z Sociology Handbook, Hodder & Stoughton; 3rd Revised edition.
  • Ley, T, Kump, B, Linstaedt, S. N, Albert, D, Maiden, N. A. M, Jones, S. V. (2006). Competence and Performance in Requirements Engineering: Bringing Learning to the Workplace, in: Proceedings of the joint workshop of professional learning, competence development, knowledge management, London: Open University, Retrieved from: www.cnm. open.ac.uk
  • Luthans Fred (2008) , Organizational Behavior ,Eleventh Edition ,MC Graw Hill , Singapore.
  • Luthans Fred (2008) , Organizational Behavior ,Eleventh Edition ,MC Graw Hill , Singapore.
  • Mansfield, R.S. (1996) .Building competency model; Approaches for HR professionals. Human Resource management, 35(1), pp7-18.
  • Matei, Ani and Matei, Lucica (2007) .Meritocratic Aspects Concerning
  • -Mirabelle. R.J. (1997). Everything you wanted to know about competency modeling. Training and Development. August, pp 73- 77.
  • Performance Evaluation in the Public Sector: A Case Study for Romania, MPRA Paper No. 18940 (Online) http://mpra.ub.uni-muenchen. de/18940/
  • Rue W.Leslie , Lioyd L.Byars (2003) , Management , Skills and Application,tenth Edition , MC Graw Hill ,Irwin.
  • Rue W.Leslie , Lioyd L.Byars (2003) , Management , Skills and Application,tenth Edition , MC Graw Hill ,Irwin.
  • Schermerhorn , J.R John , Hunt G.JAMES , Osborn N.Richard (2004 ), Core concepts of organizational Behavior ,JOHN Wiley & Sons , INC,LLC,USA.          
  • Schermerhorn , J.R John , Hunt G.JAMES , Osborn N.Richard (2004 ), Core concepts of organizational Behavior ,JOHN Wiley & Sons , INC,LLC,USA.
  • Snell, S. A and Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.