ارائه مدلی جهت تعیین عوامل مؤثر بر توسعه ذهنیت فلسفی آموزشی آینده پژوهانه دانشگاهی ادراک شده (مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه ذهنیت فلسفی آموزشی آینده پژوهانه دانشگاهی ادراک شده بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق،مشتمل بر کلیه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. شیوه نمونه گیری، به دلیل محدودیت جامعه آماری، سرشماری بوده ، بدین معنا که همه  جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق، انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه دسته پرسشنامه بوده است:1.پرسشنامه محقق ساختهعوامل مؤثر بر توسعه ذهنیت فلسفی آموزشی آینده پژوهانه دانشگاهی(94/0=α)، 2. پرسشنامه محقق ساخته  بهبود پویایی تدریس(91/0=α)  و 3. پرسشنامه محقق ساخته  ذهنیت فلسفی آموزشی آینده پژوهانه دانشگاهی ادراک شده(95/0=α). برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای همیستگی پیرسون، و مدل معادله ساختاری استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد، بین ابعاد ششگانه ذهنیت فلسفی آموزشی آینده پژوهی(انعطاف پذیری، شکاکیت، نوگرانه، چالش ساز، دورنگرانه و تحول ساز) و توسعه ذهنیت فلسفی آموزشی آینده پژوهانه دانشگاهی ادراک شده، در سطح 05/0P< رابطه معناداری وجود دارد. بهبود پویایی تدریس، رابطه بین ابعاد ششگانه ذهنیت فلسفی آموزشی آینده پژوهی را  با توسعه ذهنیت فلسفی آموزشی آینده پژوهانه دانشگاهی ادراک شده، واسطه گری می کند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، مدل تجربی تحقیق از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


الیاسی، فرنگیس؛ شفیع پور مطلق، فرهاد؛ بقایی، مریم.(1392). ارائه مدلی جهت تعیین رابطه بین بهره گیری از درسی پژوهی و آینده پژوهی با برنامه درسی تغییر یافته ادراک شده با واسطه گری تغییر نگرش معلمان، دوازدهمین همایش انجمن مطالعات  و برنامه درسی ایران، تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش، 15 و14 اسفند ماه. شهر بیرجند.
بهرنگی محمد رضا.(1382). مدیریت آموزشی وآموزشگاهی. تهران نشر کمال تربیت.
حداد علوی، رودابه و همکاران. (1386). برنامه درسی پنهان: پژوهشی در یادگیری­های ضمنی مدرسه; مورد: روحیه علمی. فصلنامه تعلیم و تربیت. صص 66-33.
حیدری، محمد حسین؛ پاک سرشت، محمد جعفر؛ صفایی مقدم، مسعود.(1384). آموزش و پرورش آینده نگر: اهداف و راهکارها، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز، دوره سوم، شماره دوازدهم، شماره 2،صص 162-135.
رجبعلی، حمید رضا؛ شفیع پور مطلق، فرهاد.(1394).تعیین مؤلفه های تدریس آینده پژوه (مورد مطالعه؛ دیدگاه معلمان مدارس آموزش و پرورش شهرستان محلات)، دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه،15 بهمن ماه، دانشگاه تربیت حیدریه.
سرکارآنی، محمدرضا.(۱۳۸۲).اصلاحات آموزشی و مدرن سازی (با تأکید بر مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن)،  انتشارات روزنگار، چاپ اول، تهران.
شریعتمداری، علی .(1386). اصول و فلسفه‌ی تعلیم و تربیت. تهران: امیرکبیر.
شریفیان، فریدون ؛ نصر، احمدرضا. (1385). تأملی بر ابعاد شناخته شده و ناشناخته برنامه درسی. در علوم تربیتی: به قلم جمعی از مولفان. تهران: سمت.
شفیع پور مطلق، فرهاد؛ ملا احمدی، مجتبی؛ ترابی نهاد، منیره.(1392). تعیین رابطه بین راهبردها آینده پژوهی و آموزش عالی کارآمد ادراک شده به منظور ارائه یک مدل پیش بین)مورد مطالعه، دانشجویا دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات(، دانشگاه تهران: دومین همایش ملی آینده پژوهی، 30 بهمن ماه.
شفیع پور مطلق، فرهاد.(1393). تعیین مهارتهای مدیران آموزشی آینده پژوه ادراک شده به منظورارائه یک مدل مناسب، نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه،شیراز،22مهرماه.
صاحب محمدی، علیرضا؛ شفیع پور مطلق، فرهاد.(1394). تحلیل رگرسیون مهارتهای مدیران آموزشی آینده پژوه کیفیت مدار ادراک شده( مورد مطالعه؛ دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهرستان دزفول)، کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، شیراز،مهرماه.
فاضل قانع، حمید.(1388). آینده پژوهی و جامعه مطلوب اسلامی، معرفت فرهنگی اجتماعی، زمستان
فاضلی، علیرضا.(1393). ارائه مدلی جهت ارزیابی عوامل موثربر بهبود ذهنیت آموزشی معلمان (مورد مطالعه دبیران دوره متوسطه آموزش وپرورش کاشان)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه.
 
Aspin, D. N., Chapman, J., Evans, K., & Bagnall, R. (Eds.). (2012). Second international handbook of lifelong learning. New York: Springer.
 Devlin, M. & Samarawickrema, G. (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context.  Higher Education Research & Development, 29(2), 111-124.
 Dator, Jim.(2015). "Wendell Bell: The Futurist Who Would Put My Grandmother in Prison.” Futures 43.6: 578-82. Web. 4 May.
European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe. [Online] Available at: http://bookshop.europa.eu/en/ assuring-quality-in- education-pbEC0414939/[Accessed 15 June 2015].
 Lieberman, A., & Miller, L. (2000). Teaching and teacherdevelopment: A new synthesis for a new century.In R. S. Brandt (Ed.), Education in a new era (pp. 47-66). Alexandria, VA: ASCD.
Timperley, H. (2008). Teacher professional learning and development.International Academy of Education, International Bureau of Education, UNESCO. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Practices/Ed
Practices_18.pdf
Strong, M., Gargani, J., & Hacifazlioglu, O. (2011). Do we know a successful teacher when we see one? Experiments in the identification of effective teachers. Journal of Teacher Education,
62(4), 367–382. [Abstract at:  http://jte.sagepub.com/content/62/4/367.abstract]
 Vax Driel, J. H: Bulte, A. M. W & verloop, N .(2007). The relationships between teacher's genera (beliefs, Journal of Learning and Instruction 17, pp. 156 – 171.
 Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (Eds.). (2011). Handbook of self-regulation of learning and performance. New York: Routledge.