بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان در سال تحصیلی 93-92

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به منظور «بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطۀ آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان در سال تحصیلی 93-92» اجرا گردیده است. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک به تعداد 380 نفر می‌باشد که تعداد 191 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات از پرسش نامه انگیزش شغلی رابینسون (2004) با 11 سؤال از نوع مقیاس 4 درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. پایائی ابزار 95/0 است که با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. روایی ابزار نیز مورد تأیید کارشناسان و اساتید محترم دانشگاه بود. داده‌های گردآوری شده با بهره‌گیری از آزمون‌های آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد، و همچنین آزمون‌های آماری استنباطی نظیر آزمون تی تک گروهی، تی مستقل و تجزیه وتحلیل واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که: انگیزش شغلی معلمان از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از میان متغیرهای جمعیت شناختی، متغیر جنسیت و مدرک تحصیلی رابطه معنی‌داری با انگیزش شغلی داشتند، اما بین انگیزش شغلی معلمان بر اساس رشته تحصیلی و سابقه خدمت هیچ گونه تفاوت معنی‌داری یافت نشد.

-        بهادری،محمد کریم، بابایی، منصور و مهرابیان، فردین (1391). اولویت بندی مؤلفه‌های مؤثر بر انگیزش شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHD ، مجله طب نظامی، دورۀ 14، شمارۀ4، صص243- 236.
-        پرورش، کرامت الله (1385). بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی آموزشیاران نهضت سواد آموزی استان کهکلویه و بویر احمد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، دانشکده علوم تربیتی.
-        پوشنه، کامبیز، پاکدامن ساوجی، آذر و صمدی کلی، رضا (1387). شناسایی عوامل کاهش دهندۀ انگیزۀ معلمان و ارائۀ راهکارهای برونرفت از وضعیت کنونی، سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران.
-        حنیفی، فریبا و حسین رحیمی، مهدی (1386). رابطۀ انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی با سطح کارایی آنان در شهرهای رودهن و دماوند، فصل نامۀ تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره اول. صص 88- 75.
-        خورشیدی، عباس، مولانا، ناصره و درب اصفهانی، حمیده (1389). عوامل مؤثر بر تقویت انگیزۀ شغلی مدیران، فصل نامۀ علمی- پژوهشی تحقیقات روانشناختی، سال دوم، شماره دوم، صص 33- 17.
-        رابینز، پی استیفن، رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی (1378). تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-        ساعتچی، محمود، قاسمی، نوشاد و نمازی، سمیه (1387). بررسی رابطۀ میان انگیزش شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مقطع متوسطۀ شهرستان مرو دشت، فصل نامۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت، سال اول، شمارۀ دوم، صص 168- 147.
-        قاسمی نژاد، بتول (1384). بررسی تأثیر عملکرد مدیران بر انگیزش شغلی معلمان در آموزش و پرورش فراشبند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی.
-        قمری، نرگس، درخشان زاده، سید علیرضا، قمری، محبوبه و قمری، عصمت (1390). بررسی میزان انگیزش شغلی حرفۀ کار درمانی بر اساس شاخص بالقوۀ انگیزش در بین کار درمانگران استان فارس، مجلۀ علوم پژشکی توانبخشی نوین، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دورۀ ششم، شماره 3، صص 12- 6.
-        کشاورز افشار، حسین، انیسی، جعفر، ملکی، مهدی و رئیسی، فاطمه (1391). ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با انگیزش و فرسودگی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه بقیته الله تهران، مجله علوم رفتاری، دوره 8، شماره 2، صص 170- 165.
-        مجد، منصور (1378). «سازمان مجازی چیست؟». ماهنامه تدبیر شماره 98.
-        محمدی، قدرت‌الله و پورشافعی، هادی (1391). بررسی تفاوت ادراک مدیران و دبیران مقطع متوسطه از عوامل انگیزش شغلی بر اساس نظریه آلدرفر. فصل نامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال پنجم، شماره 3، صص 95-75.
-        معیدفر، سعید و ذهانی، قربانعلی (1384). بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مطالغۀ موردی معلمان شهر نیشاپور، مجلۀ جامعه شناسی ایران، دورۀ 6، شمارۀ 1، صص 150-135.
-        میرزا محمدی، محمد حسن (1383). مدیریت آموزشی و نظارت و راهنمایی آموزشی، تهران، انتشارات پوران پژوهش.
-        میرکمالی، سید محمد (1373). مدیریت و رهبری آموزشی، تهران، انتشارات یسطرون.
-        نائلی، محمد علی (1373). انگیزش در سازمان‌ها، اهواز، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
-        نبوی، محمد حسین (1387). مدیریت اسلامی، مؤسسه بوستان کتاب، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.
-        نصیری، صادق، عصاره، علیرضا و افرازنده، محمد مهدی (1389). بررسی وضعیت انگیزش شغلی بالقوۀ شغل در معلمان و مدیران مدارس شهر قزوین، مجلۀ علمی- پژوهشی مدارس، شمارۀ نهم، صص 75- 72.
-        هرسی، پال و بلانچارد، کنث، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمۀ علی علاقه بند (1389). تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
-        هوی، وین. ک. و میسکل، سیسیل. ج.، مدیریت آموزشی، ترجمۀ میر محمد سید عباس زاده (1380). ارومیه، انتشارات دانشگاه.
 
-        Alonge, H. O., Oyewole, B. K. (2013). Principals’ Instructional Supervisory Role Performance and Teachers’ Motivation in Ekiti Central Senatorial District of Ekiti State Nigeria. Journal of Educational and Social Research, 3 (2): 295-302.
-        Bishay, A. (1996). Teacher motivation and job satisfaction: A study employing the experience sampling method. Journal Undergrad. Sci. 3,147-157.
-        Convey, J. J. (2014). Motivation and Job Satisfaction of Catholic School Teachers. Journal of Catholic Education, 18 (1). http://dx.doi.org/10.15365/joce.1801022014.
-        Gupta, M. & Gehlawat, M. (2013). Job Satisfaction and Work Motivation of Secondary School Teachers in Relation to Some Demographic Variables: A Comparative Study. Educationia Confab. 2 (1): 10-19.
-        Recepoglu, E. (2013). A Study on Teachers’job Motivation in the High Schools of Ministry of National Education in Turkey (Karabük and Sinop Sample). Middle-East Journal of Scientific Research. 13 (4): 532-537.
-        Saeed, A. & Muner, R. (2012). Work Motivation of Male and Female Secondary School Teachers in Karachi. Institute of Interdisciplinary Business Research. 4 (6): 462-467.
-        Seniwoliba, A. J. (2013). Teacher motivation and job satisfaction in senior high schools in the Tamale metropolis of Ghana. Merit research journals. 1 (9). 181- 196