نقش برنامه درسی پنهان در جامعه‌پذیری دانش آموزان (موردمطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر بوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش برنامه درسی پنهان در جامعه‌پذیری دانش آموزان در مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -همبستگی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری موردبررسی این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بوشهر در سال تحصیلی 94-93 می‌باشد که تعداد 362 نفر از آن‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونه مورداستفاده قرارگرفته‌اند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته با 52 سؤال 4 گزینه‌ای که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم‌شده است استفاده گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و روش‌های آماری در سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که برنامه‌های درسی پنهان و ابعاد آن(جو اجتماعی مدرسه،ساختار فیزیکی مدرسه،ساختار سازمانی،روابط درونی مدرسه و تشویق و تنبیه) با جامعه‌پذیری همبستگی معناداری دارد.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر برنامه درسی پنهان و ابعاد آن 37/0 از تغییرات در وضعیت جامعه‌پذیری دانش آموزان را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


- اسکندری، حسین. (1387). برنامه درسی پنهان. تهران: انتشارات نشر نسیما.

- بیرو، آ.(1378). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ سوم

- پیروزنیا، م.(1385). آموزش‌وپرورش یکی از مهمترین آژانس های اجتماعی شدن، مجله اینترنتی فصل نو www.fasleno.com

- رابرت سون، ی.(1376)، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، تهران: انتشارات علمی


- عابدی، احمد و تاجی، مریر. (1380). نقش برنامه ی درسی پنهان مدارس در شکل گیری شخصیت و رفتار
دانش‌آموزان. فصلنامه ی آموزه: شماره ی 9.

- علاقه بند، ع.(1386). جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، تهران: نشر روان

- فتحی واجارگاه، کورش و واحده چوکده، سکینه. (1385). شناسایی آسیب های تربیت شهروندی در برنامه درسی پنهان: نظام آموزش متوسطه نظری از دیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهکارهای برای بهبود وضعیت آن. فصلنامه علمی و پژوهشی نوآوری های آموزشی: ویژه نامه ی نو آوری در تربیت شهروندی، شماره 17، سال پنجم.

-گلشن فومنی، م ر.(1382). جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، تهران: نشر دوران، چاپ سوم

-گیدنز، آ.(1386). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی

مهرمحمدی، محمود. (1381). برنامه ریزی درسی: نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازاها. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

 

 

-Hubert, Jaque line(2000). The Role of the Hidden curriculum Research 2. csci. educ. Ubc. Ca/socloo/concept map/ terms/hidden -curriculum, php-15k

-Marlow Stacey, Minehira Norman. (2008).principals as curriculum leaders: New perspectives for the 21 st century. From http://www. Pre.org. 2008/1/03.