شناسایی عوامل مؤثر در توسعه اخلاق حرفه‌ای در میان مدیران مدارس متوسطه استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در توسعه اخلاق حرفه‌ای در میان مدیران آموزشی بوده است. این پژوهش از حیث هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و روش پژوهش با توجه به ذات و ماهیت موضوع از نوع روش تحقیق آمیخته یا ترکیبی می‌باشد. پس از استخراج عوامل مؤثر در توسعه اخلاق حرفه‌ای از منابع معتبر موجود، در بخش کیفی پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی مهم‌ترین عوامل ازنقطه‌نظر متخصصان تعلیم و تربیت مشخص شدند. سپس بر اساس عوامل شناسایی‌شده پرسشنامه‌ای 67 سؤالی تدوین و پس تأیید روایی و پایایی آن، در میان یک نمونه 264 نفرِ از مدیران مدارس دوره دوم متوسطه استان فارس به اجرا درآمد. این گروه نمونه با عنایت به جدول مورگان و کرجسی و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای از میان 760 مدیر از 56 منطقه استان فارس انتخاب‌شده بودند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده‌شده است.
یافته‌های تحقیق منجر به تأیید چهار دسته از عوامل شناسایی‌شده‌ی مؤثر در توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه استان فارس گردید. این عوامل عبارت‌اند از 13 عامل فردی، 10 عامل سازمانی، 5 عامل محیطی و 5 عامل زمینه‌ای.

کلیدواژه‌ها


بازرگان، عباس (1387). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران، دیدار.
حسینی، نجمه و عباسی، عفت (1391). راهکارهای نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای در سازمان از دیدگاه آموزه‌های دینی، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، 5،2، 154-129.
حیدری تفرشی، غلامحسین (1386). مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی)، اراک، نویسنده.
شاکری، علیرضا (1389). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت آموزشی و سازمان‌های آموزشی، ارائه‌شده در اولین
شاه علی، مهرزاد (1394). الگوی پیاده‌سازی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های ایران. فصلنامه مدیریت شهری، شماره 39، تابستان 94، 406-393.
فارسی، سمیه؛ آزمون، جواد و نظریان، عباس. (1394). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های ورزشی با روش AHP. اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت‌بدنی و ورزش دانشگاه بین‌المللی چابهار،21 و 22 شهریور 94.
فرامرز قراملکی، احد. (1393). اخلاق حرفه‌ای (نگارش نو)، تهران، دانشگاه تهران.
فرامرز قراملکی، احد. (1392). درآمدی براخلاق حرفه‌ای، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
فرامرز قراملکی، احد. (1388). اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
فرامرز قراملکی، احد؛ برخورداری، زینب و موحدی، فائزه (1395). اخلاق حرفه‌ای در مدرسه، تهران، موسسه خیریه آموزشی فرهنگی شهید مهدوی، چاپ اول.
کرم پوریان، آرزو؛ ایمنی، بهزاد و ترک‌زبان، پرویز. (1392). بررسی نگرش به اخلاق حرفه‌ای در اعضاء هیات علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 10، شماره 1، 12-1.
مولانا، ناصر. (1387). عوامل مؤثر در اخلاق حرفه‌ای مدیران. مجله مدیریت، سال نوزدهم، شماره 138، 26-24.
میرسنجری، سیده آویشن؛ مولانا، ناصره و سعیدی، گل بابا. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای کارکنان آموزشی دانشگاه‌های شهر تهران از دیدگاه آنان. ارائه‌شده در کنفرانس مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، شیراز.
میرطاهری، لیلا؛ جمالی، اختر و آراسته، حمیدرضا. (1394). بررسی حیطه‌ها و مؤلفه‌های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مقایسه آن با وضع مطلوب. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال دوم، شماره 4، ص 126-101.
نیک‌پی، ایرج؛ رسولی، سمانه. (1394). بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای و رضایت از سیستم جبران خدمات بر کیفیت زندگی مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال نهم، شماره 2، 118-97.
Farahini Farahani, Mohsen & Farahini Farahani, Farzin. (2014). The study on professional ethics components among faculty members in the Engineering. Presented on 5th World Conference on Educational Sciences, Published by Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 116, pp.2085-2089, Available online at www.sciencedirect.com
Hartog, Mary & Winstanley, Diana. (2002). Ethics and Human Resource Management: Professional Development and Practice, Business & Professional Ethics Journal 2002 Summer, Vol. 21, No. 2, pp 3-9.
Pennino, Clare M. (2004). Managers and professional ethics. Journal of Business ethics,41, pp 337-347.