بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و عوامل برانگیزندة فردی بر اشتراک-گذاری دانش در فضای مجازی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

باگسترش فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی افراد فرصت­های مناسبی را برای اشتراک­گذاری دانش فراهم نموده است. عوامل بسیاری بر اشتراک­گذاری دانش در فضای مجازی تأثیرگذار است. اهدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و عوامل برانگیزندة بر اشتراک­گذاری دانش در فضای مجازی است. روش تحقیق مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. کلیه دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به عنوان جامعة آماری بودند که از میان آن­ها 253 نفر براساس فرمول کوکران به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق از مدل­سازی معادلات ساختاری براساس نرم­افزار Smart-PLS استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که بعد رابطه­ای و عوامل برانگیزندة فردی بر اشتراک­گذاری دانش در فضای مجازی تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ بنابراین هرچه بعد رابطه­ای (اعتماد، هویت و رابطه­ی متقابل) بهبود یابد باعث افزایش اشتراک­گذاری دانش می­شود.

کلیدواژه‌ها


 • توسلی، دکتر غلامعباس؛ امانی کلاریجانی، امرالله. (1391). تحلیل و بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در شبکه­های اجتماعی مجازی (با تاکید بر تئوری شبکه)، مطالعات­رسانه­ای، دوره 7، شماره 18، 89- 99.
 • توسلی، غلامعباس؛ امانی کلاریجانی، امرالله. (1391). سرمایه اجتماعی در شبکه­های اجتماعی مجازی (سرمایه اجتماعی شبکه)، مجله مدیریت فرهنگی، سال 6، شماره 17، 55-70.
 • توکلی، عبدالله؛ عزیز­پور لیندی، عبدالصمد؛ رضایی، الهام؛ میرزایی، اشراف. (1393)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مؤلفه­های سرمایه فکری (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان قم)، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 1، 265-287.
 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش.(1392). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار Pls. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • رفوآ، شبنم؛ عباسی سورکی، فاطمه. (1394)، تأثیر عوامل سازمانی و تکنولوژیکی بر تسهیم دانش در کتابخانه­ی ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 31، شماره 1، 217-239.
 • شمسی، زهرا؛ محبعلی­پور، منیره؛ الوداری، حسن. (1394). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 2، شماره 1، صفحات 117-136.
 • کاظمی، دکتر مهدی؛ وحیدی مطلق، طیبه؛ وحیدی مطلق، سمانه. (1393)، بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراک دانش در جوامع مجازی ایرانی، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره 23، 107-128.
 • موسوی، سید کمال الدین؛ حدادی، فریده. (1390). تحلیل مقایسه ای سرمایه اجتماعی در جهان واقعی و در جهان مجازی: تأکید بر جوانان 15 تا 24 ساله مراجعه کننده به کافی­نت­های در شهر تهران (سال 1390)، مجله رسانه – نسخه فارسی، دوره 6، شماره 2، شماره پیایی 12، 110-129.
 • مهدیان راد، امیر احمد؛ فضلی، صفر. (1390)، بررسی تأثیر مدیریت سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی کشور)، پژوهشنامه مالیات، شماره 12 (مسلسل 60)، 291- 321.
 • مهربان­فر، احسان؛ میقانی­نژاد، علیرضا. (1393). نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت دانش: با نگاهی به صنعت نفت ایران و جهان، ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 117، 4-13.
 • هرندی، عطاءاله. (1393)، تبیین نقش سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی شرکت­های دانش بنیان، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال اول، شماره 4، 161-182.
 • گل محمدی نژاد بهرامی، دکتر غلامرضا؛ مهدوی، مولود. (1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دبیرستان های دخترانه تبریز، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره چهارم، 71-90.
 • طباطبایی نسب، سید محمد؛ باقری قره بلاغ، هوشمند. (1395). بررسی تأثیر هوش تجاری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش ارومیه)، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره چهارم، پیاپی 28، 95-114.
  • Camps, S., & Marques, P. (2014). Exploring how social capital facilitates innovation: The role of innovation enablers. Technological Forecasting and Social Change, 88, 325-348.
  • Carmona-Lavado, Antonio and Cuevas-Rodriguez, Gloria and Cabello-Medina, Carmen, (2010), Social and organizational capital: Building the context for innovation, Industrial Marketing Management, vol 39, PP 681–690.
  • Chang, H. H., & Chuang, S. S. (2011). Social capital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator. Information & management, 48(1), 9-18.
  • Chen, C. J., & Hung, S. W. (2010). To give or to receive? Factors influencing members’ knowledge sharing and community promotion in professional virtual communities. Information & Management, 47(4), 226-236.
  • Chiu, C. M., Hsu, M. H., & Wang, E. T. (2006). Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories. Decision support systems, 42(3), 1872-1888.
  • Chow, W. S., & Chan, L. S. (2008). Social network, social trust and shared goals in organizational knowledge sharing. Information & Management, 45(7), 458-465.
  • Chumg, H. F., Cooke, L., Fry, J., & Hung, I. H. (2015). Factors affecting knowledge sharing in the virtual organisation: Employees’ sense of well-being as a mediating effect. Computers in Human Behavior, 44, 70-80.
  • Gagné, M. (2009). A model of knowledge‐sharing motivation. Human Resource Management, 48(4), 571-589.
  • Hormiga, E., Batista-Canino, R.M. and S_anchez-Medina, A. (2011), “The role of intellectual capital in the success of new ventures”, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 7 No. 1, pp. 71-92
  • Hsu, M. H., Ju, T. L., Yen, C. H., & Chang, C. M. (2007). Knowledge sharing behavior in virtual communities: The relationship between trust, self-efficacy, and outcome expectations. International journal of human-computer studies, 65(2), 153-169.
  • Huvila, I., Holmberg, K., Ek, S., & Widén-Wulff, G. (2010). Social capital in second life. Online Information Review, 34(2), 295-316.
  • Javakhadze, D., Ferris, S. P., & French, D. W. (2015). Social Capital, Investments, and External Financing. Journal of Corporate Finance.
  • Kankanhalli, A., Tan, B. C., & Wei, K. K. (2005). Contributing knowledge to electronic knowledge repositories: an empirical investigation. MIS quarterly, 113-143.
  • Lesser, E. L., & Storck, J. (2001). Communities of practice and organizational performance. IBM systems journal, 40(4), 831-841.
  • Lin, M. J. J., Hung, S. W., & Chen, C. J. (2009). Fostering the determinants of knowledge sharing in professional virtual communities. Computers in Human Behavior, 25(4), 929-939.
  • Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm networks. Academy of management Journal, 41(4), 464-476.
  • Van Acker, F., Vermeulen, M., Kreijns, K., Lutgerink, J., & van Buuren, H. (2014). The role of knowledge sharing self-efficacy in sharing Open Educational Resources. Computers in Human Behavior, 39, 136-144.