نمایه نویسندگان

آ

 • آریان پور، امیر اشرف جستاری بر اندیشه‌های زیباشناسانه ی ایمانوئل کانت [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 67-78]
 • آقاهادی، سعیده شناسایی عوامل موثر بر کاربرد برنامه ریزی منابع سازمان (مورد مطالعه:سازمان تامین اجتماعی شهرستان دماوند) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 47-66]

ا

 • احمدی، امینه تعیین زیرسازه های استاندارد برای ارتقای مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی براساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 131-146]
 • احمدی، حسن ارائه مدل تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 109-124]
 • ایمانی گله پردسری، محمدرضا شناسایی ابعاد تعالی سازمانی با تأکید بر مدل EFQM در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 177-205]
 • امیریان زاده، مژگان رابطه انگیزش شغلی و خلاقیت با عملکرد حرفه ای معلمان شهرستان جهرم [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 139-157]

ب

 • باقری قر بلاغ، هوشمند بررسی تاثیر هوش هیجانی برعملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: ادارۀ کل آموزش و پرورش ارومیه) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 63-82]
 • بنی سی، پری ناز بررسی تأثیر سرمایه معنوی وسرمایه اجتماعی برفرهنگ سازمانی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحددماوند [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 105-120]

پ

 • پارسی، فرشته بررسی رابطه بین جو سازمانی و حل مساله مدیران آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه الگوی مناسب مدیریتی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 9-24]
 • پورکریمی، جواد واکاوی سکوت سازمانی و ابعاد آن (مود مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 83-108]

ت

 • ترک زاده، جعفر مطالعه جهت گیری های ارزشی و فرهنگی و الگوی قضاوت به مثابه برخی مبانی رفتار انسانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 137-160]
 • ترک زاده، جعفر مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 151-176]
 • تقوایی یزدی، مریم رابطه اخلاق حرفه ای با سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 37-50]

ث

 • ثواب، لیلا مطالعه جهت گیری های ارزشی و فرهنگی و الگوی قضاوت به مثابه برخی مبانی رفتار انسانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 137-160]

ج

 • جعفری، حمیده جستاری بر اندیشه‌های زیباشناسانه ی ایمانوئل کانت [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 67-78]
 • جوان هوشیار، شمسی بررسی رابطه سخت کوشی وکمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 113-130]

ح

 • حیدری، غلامحسین رابطه بین عدالت سازمانی وتمایل به ترک شغل کارکنان (مورد مطالعه: سازمان امورمالیاتی کشور) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 39-56]
 • حسینی، مالک جستاری بر اندیشه‌های زیباشناسانه ی ایمانوئل کانت [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 67-78]
 • حمیدی زاده، علی الگویابی ساختاری روابط بین رفتار شهروندی سازمانی ، عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه پیام نور کرمان) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 9-37]

خ

 • خوشنویس، الهه پیش بینی رابطه انتظار از ازدواج بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک های دلبستگی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 97-112]

د

 • دوکانه ای فرد، فریده مقایسه اثربخشی خانواده درمانی بوئن و مینوچین بر کاهش طلاق عاطفی و بهبود کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به خانه های سلامت [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 25-40]

ر

 • رأفتی، رضا شناسایی ابعاد ومولفه های نابرابری های آموزشی ار دیدگاه مدیران آموزشی ودانش آموزان مناطق آموزشی شهر مشهد به منظور ارائه مدل مدیریتی مطلوب [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 121-150]
 • رحمتی، محمدحسین الگویابی ساختاری روابط بین رفتار شهروندی سازمانی ، عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه پیام نور کرمان) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 9-37]
 • رشید، علی اصغر الگویابی ساختاری روابط بین رفتار شهروندی سازمانی ، عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه پیام نور کرمان) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 9-37]

س

 • سلطانی نژاد، نیما الگویابی ساختاری روابط بین رفتار شهروندی سازمانی ، عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه پیام نور کرمان) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 9-37]
 • سلیمانی، نادر طراحی مدل تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-60]

ش

 • شجاعی، سامره بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه با عملکرد کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد در بین دبیران دبیرستان متوسطه اول پسرانه شهرستان کلاله [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 61-82]
 • شیرزادی، شاداب مقایسه اثربخشی خانواده درمانی بوئن و مینوچین بر کاهش طلاق عاطفی و بهبود کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به خانه های سلامت [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 25-40]
 • شعبانی فرد، مجید مطالعه جهت گیری های ارزشی و فرهنگی و الگوی قضاوت به مثابه برخی مبانی رفتار انسانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 137-160]
 • شعله کار، شیما تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 59-88]
 • شفیع آبادی، عبداله مقایسه اثربخشی خانواده درمانی بوئن و مینوچین بر کاهش طلاق عاطفی و بهبود کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به خانه های سلامت [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 25-40]
 • شکیبایی، زهره واکاوی نقش آموزش های در سایه براضطراب ریاضی دانش آموزان دبیرستانی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-62]
 • شهرکی پور، حسن شناسایی ابعاد ومولفه های نابرابری های آموزشی ار دیدگاه مدیران آموزشی ودانش آموزان مناطق آموزشی شهر مشهد به منظور ارائه مدل مدیریتی مطلوب [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 121-150]
 • شوقی، بهزاد تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 59-88]

ص

 • صادقی، منصوره بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه با عملکرد کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد در بین دبیران دبیرستان متوسطه اول پسرانه شهرستان کلاله [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 61-82]
 • صالحی، سید یوسف تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 59-88]
 • صالحی راد، صالح بررسی رابطه بین رهبری پدرسالارانه با عملکرد کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد در بین دبیران دبیرستان متوسطه اول پسرانه شهرستان کلاله [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 61-82]

ض

 • ضیاءشهابی، پرویز جستاری بر اندیشه‌های زیباشناسانه ی ایمانوئل کانت [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 67-78]

ط

 • طالب، زهرا تعیین زیرسازه های استاندارد برای ارتقای مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی براساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 131-146]
 • طباطبایی نسب، سیدمحمد بررسی تاثیر هوش هیجانی برعملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: ادارۀ کل آموزش و پرورش ارومیه) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 63-82]

ع

 • عبداللهی، محبوبه تاثیر هوشمند سازی مدارس بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رودهن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 17-38]
 • عسگرانی، مرتضی ارزیابی وضعیت مؤلفه های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری (مورد: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 9-28]
 • علامه، حسینعلی بررسی رابطه رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-46]
 • علیشیری، بهرام تعیین زیرسازه های استاندارد برای ارتقای مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی براساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 131-146]

ف

 • فریدونی، فائزه مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 151-176]
 • فرهودی، هانیه بررسی تأثیر سرمایه معنوی وسرمایه اجتماعی برفرهنگ سازمانی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحددماوند [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 105-120]
 • فروزانی، معصومه بررسی دیدگاه و تمایل دانشجویان درباره انواع روش‌های ارزشیابی آموزشی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 125-138]
 • فعله گری، علیرضا سنجش کیفیت ارائه خدمات سلامت مبتنی بر رضایت مندی بیماران بر اساس مدل سروکوال درقالب مقاله مرور منظّم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 103-118]

ق

 • قاسمی، اللهیار برنامه ریزی مدیریت استراتژی بازاریابی شرکت ستاره ایران (نمایندگی انحصاری خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-96]
 • قورچیان، نادرقلی ارزیابی وضعیت مؤلفه های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری (مورد: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 9-28]

ک

 • کرمی، محمدرضا واکاوی سکوت سازمانی و ابعاد آن (مود مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 83-108]
 • کرم زاده، رنگین نگار بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان کاشی سازی پارس سرام منطقه دماوند [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 119-136]
 • کریم زاده، صمد شناسایی ابعاد تعالی سازمانی با تأکید بر مدل EFQM در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 177-205]
 • کمری، حبیب طراحی مدل تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-60]

گ

 • گنجه، ابوالفضل ارائه مدل تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 109-124]

ل

 • لیوارحانی، شعله بررسی رابطه سخت کوشی وکمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس فاطمه الزهرا(س) دانشگاه فرهنگیان تبریز [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 113-130]

م

 • ماهر، علی سنجش کیفیت ارائه خدمات سلامت مبتنی بر رضایت مندی بیماران بر اساس مدل سروکوال درقالب مقاله مرور منظّم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 103-118]
 • محمد داودی، امیر حسین رابطه بین هوش اخلاقی و قضاوت اخلاقی با تصمیم گیری اخلاقی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساوه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 89-104]
 • محمدی نژاد گنجی، علیرضا تعیین زیرسازه های استاندارد برای ارتقای مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی براساس رسالت نسل چهارم آموزش عالی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 131-146]
 • میرحیدری، سیدجعفر پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه پیشرفت [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 6-6]
 • میرکمالی، سید محمد واکاوی سکوت سازمانی و ابعاد آن (مود مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 83-108]
 • میرهاشمی روته، زینب تاثیر هوشمند سازی مدارس بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رودهن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 17-38]
 • مسعودی ندوشن، عصمت طراحی مدل تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-60]
 • مطهری، محدثه رابطه بین هوش اخلاقی و قضاوت اخلاقی با تصمیم گیری اخلاقی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساوه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 89-104]
 • مهرمنش، حسن برنامه ریزی مدیریت استراتژی بازاریابی شرکت ستاره ایران (نمایندگی انحصاری خودروهای سواری مرسدس بنز در ایران) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 79-96]

ن

 • ناظم، فتاح بررسی رابطه رهبری معنوی و فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 29-46]
 • ناظم، فتاح شناسایی ابعاد ومولفه های نابرابری های آموزشی ار دیدگاه مدیران آموزشی ودانش آموزان مناطق آموزشی شهر مشهد به منظور ارائه مدل مدیریتی مطلوب [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 121-150]
 • ناظم، فتاح شناسایی ابعاد تعالی سازمانی با تأکید بر مدل EFQM در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 177-205]
 • نیکنامی، مصطفی ارزیابی وضعیت مؤلفه های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری (مورد: شهر تهران) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 9-28]
 • نوری، ابوالفضل ارائه مدل تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 109-124]
 • نوریان، محمد طراحی مدل تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-60]
 • نوروزی، عبدالرسول رابطه انگیزش شغلی و خلاقیت با عملکرد حرفه ای معلمان شهرستان جهرم [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 139-157]

و

 • وفاجو، معصومه رابطه بین عدالت سازمانی وتمایل به ترک شغل کارکنان (مورد مطالعه: سازمان امورمالیاتی کشور) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 39-56]

ه

 • همتی، بهنام بررسی دیدگاه و تمایل دانشجویان درباره انواع روش‌های ارزشیابی آموزشی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 125-138]