نمایه نویسندگان

ا

 • اخوان، حامد طراحی مدل مدیریت شهرهای هوشمند آینده بر مبنای مؤلفه‌های نظام آموزش شهروندی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 89-124]
 • اسدی، محمود طراحی الگوی نظام یاددهی– یادگیری در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 54، 1401]
 • اصغری، قربانعلی شناسایی و رتبه بندی ابعاد ارادت شغلی مدیران و تاثیر آن بر عملکرد (آموزشی-پرورشی) مدارس استان مازندران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 141-156]
 • اعتباریان خوراسگانی، اکبر یادگیری اجتماعی و جایگاه اجتماعی موثرترین محورهای اصلی برندسازی مدیران دولتی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 125-140]
 • اکبری، محسن شناسایی ابعاد و مولفه‌های بالندگی کارکنان وزارت رفاه کار و امور اجتماعی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 15-30]
 • ایمانی، محمدنقی طراحی الگوی نظام یاددهی– یادگیری در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 54، 1401]
 • اولادیان، معصومه طراحی مدل مدیریت شهرهای هوشمند آینده بر مبنای مؤلفه‌های نظام آموزش شهروندی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 89-124]
 • اولادیان، معصومه طراحی الگوی نظام یاددهی– یادگیری در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 54، 1401]

ب

 • بخشی سورشجانی، لیلا نقش واسطه ایمنی هیجانی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و انگیزش تحصیلی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 31-50]

ت

 • تیرگیر، حشمت اله ارائه الگوی عملی بهبود انتخاب و انتصاب مدیران مدارس متوسطه کشور [دوره 14، شماره 54، 1401]

د

 • دشمن زیاری، اسفندیار عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 156-174]
 • دلخوش مسمایی، ابولقاسم شناسایی ابعاد و مولفه‌های بالندگی کارکنان وزارت رفاه کار و امور اجتماعی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 15-30]
 • دهقان زاده، احد عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 156-174]

ر

 • رشیدپور، علی یادگیری اجتماعی و جایگاه اجتماعی موثرترین محورهای اصلی برندسازی مدیران دولتی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 125-140]
 • رئیسی خیرآبادی، غلامرضا ارائه الگوی ارتقاء مسئولیت پذیری دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی براساس آسیب شناسی وضعیت موجود [دوره 14، شماره 54، 1401]

س

 • سعیدیان، نرگس ارائه الگوی عملی بهبود انتخاب و انتصاب مدیران مدارس متوسطه کشور [دوره 14، شماره 54، 1401]
 • سعیدیان، نرگس ارائه الگوی ارتقاء مسئولیت پذیری دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی براساس آسیب شناسی وضعیت موجود [دوره 14، شماره 54، 1401]
 • سنائی، اعظم یادگیری اجتماعی و جایگاه اجتماعی موثرترین محورهای اصلی برندسازی مدیران دولتی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 125-140]

ص

 • صفری، محمود شناسایی ابعاد و مولفه‌های بالندگی کارکنان وزارت رفاه کار و امور اجتماعی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 15-30]
 • صفری، محمود طراحی مدل مدیریت شهرهای هوشمند آینده بر مبنای مؤلفه‌های نظام آموزش شهروندی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 89-124]

ع

 • عباس پور، ارکیده تاثیرگذاری بلوغ دانش بر نوآوری سازمانی در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران [دوره 14، شماره 54، 1401]
 • عباس زاده، زهرا بررسی مولفه نگرش رهبر آموزشی از دیدگاه حضرت امام خمینی-ره- [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 73-88]
 • علی اسمعیلی، عبداله تاثیرگذاری بلوغ دانش بر نوآوری سازمانی در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران [دوره 14، شماره 54، 1401]

غ

 • غلامحسین زاده، ام کلثوم شناسایی و رتبه بندی ابعاد ارادت شغلی مدیران و تاثیر آن بر عملکرد (آموزشی-پرورشی) مدارس استان مازندران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 141-156]
 • غلام زاده، عشرت نقش واسطه ایمنی هیجانی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و انگیزش تحصیلی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 31-50]

ف

 • فلاح، وحید تاثیرگذاری بلوغ دانش بر نوآوری سازمانی در مراکز آموزشی درمانی استان مازندران [دوره 14، شماره 54، 1401]

ق

 • قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل تبیین و بررسی مدل علی تفکر سیستمی مدیران مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 51-72]
 • قیتانی، البرز یادگیری اجتماعی و جایگاه اجتماعی موثرترین محورهای اصلی برندسازی مدیران دولتی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 125-140]
 • قره دینگه، خاور تبیین و بررسی مدل علی تفکر سیستمی مدیران مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 51-72]

ک

 • کاوسی، اسماعیل عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 156-174]
 • کریمی، فریبا ارائه الگوی ارتقاء مسئولیت پذیری دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی براساس آسیب شناسی وضعیت موجود [دوره 14، شماره 54، 1401]

م

 • معظمی، مجتبی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 156-174]
 • ملکی آوارسین، صادق تبیین و بررسی مدل علی تفکر سیستمی مدیران مدارس ابتدایی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 51-72]

ن

 • نیکخواه، محمد ارائه الگوی عملی بهبود انتخاب و انتصاب مدیران مدارس متوسطه کشور [دوره 14، شماره 54، 1401]

ی

 • یوسفی سعیدآبادی، رضا شناسایی و رتبه بندی ابعاد ارادت شغلی مدیران و تاثیر آن بر عملکرد (آموزشی-پرورشی) مدارس استان مازندران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 141-156]