بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابریشم باف، شیوا [1] دانشکده مشاوره و علوم تربیتی ،مدیریت آموزشی،رشته تحقیقات آموزشی ، دانشگاه آزاد واحدرودهن
 • ابوالقاسمی، محمود [1] دانشیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ابوئی، طاهره [1] دانشجوی دکتری کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
 • احقر، قدسی [1] دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران
 • احقر، قدسی [1] دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.
 • احقر، قدسی [1] دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.
 • احقر، قدسی [1] دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.
 • احقر، قدسی [1] دانشیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،پژوهشگاه مطالعات آموزشی وزارت آموزش وپرورش
 • احمدی، امینه [2] دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احمدی، امینه [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • احمدی، امینه [1] دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)، دانشکده روانشناسی و علوم
 • احمدی، امینه [1] دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • احمدی، حسن [1] دانشگاه ازاد اسلامی مرکز خداآفرین
 • احمدبیگی، فاطمه [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • احمدلو، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران
 • اسدی، محمود [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
 • اسلامبولچی، علیرضا [1] گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دورود، ایران
 • اسلام پناه، مریم [1] استادیار و عضو هیأت علمی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • اسلام پناه، مریم [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • اسمعیلی، سونا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
 • اعتمادی، احمدرضا [1] دانشجوی دکترای گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • افتخارزاده، سید فرهاد [1] علوم تربیتی تهران ایران
 • اکبر زاده، نیلوفر [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • امامی قره حاجلو، جلوه [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
 • ایمانی، محمدنقی [1] عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • ایمانی گله پردسری، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • امیریان زاده، مژگان [1] دانشگاه آزاد واحد مرودشت
 • اندرامی، سید محمد [1] دانشجوی دکتری رشته مدریت آموزش عالی،واحدساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران
 • اولادیان، معصومه [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند (تهران)، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.
 • اولادیان، معصومه [1] عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

ب

پ

ت

ث

ج

 • جعفری، پریوش [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • جعفری، پریوش [1] معاون دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • جعفری، پریوش [1] دانشیار گروه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جعفری، حمیده [1] دانشجوی گروه فلسفه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفرانی مسلمان، اعظم [1] دانش آموخته رشته علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن
 • جمالی، اختر [1] گروه علوم تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جمشیدی، مینا [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران، ایران (نویسنده مسئول) آدرس: تهران دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی
 • جمشیدی، مینا [2] استادیار. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 • جهانیان، رمضان [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • جوادی پور، محمد [1] دانشیار برنامه ریزی درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جوانبخت، فرددین [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • جوان هوشیار، شمسی [1] گروه رواتنشناسی ، دانشکده علوم انسانی، دان
 • جوزی، نرگس [1] دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، خرم آباد، ایران

ح

 • حاجی علیلو، یلدا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، تهران، ایران)
 • حیدری، غلامحسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • حیدری، محمدحسین [1] دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • حیدری، مرضیه [1] گروه علوم تربیتی ، واحد آباده، دانشگاه ازاد اسلامی ،اباده، ایران
 • حسنی، رفیق [1] عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد سنندج
 • حسینی، شهلا [1] دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • حسینی، فاطمه سادات [1] دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی،گروه مدیریت،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران
 • حسینی، مالک [1] هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
 • حسینی، میرجلال [1] دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت، گروه علوم تربیتی، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • حسین زاده، بابک [1] گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل ، دانشگاه ازاد اسلامی ،بابل،ایران
 • حسین زاده، بابک [1] استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران
 • حسین زاده قلعه نو، طاهره [1] دانش آموخته گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • حسومی، طاهره [1] گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاداسلامی،رودهن،ایران
 • حق‌پرست قدیم لیمودهی، فریده [1] دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • حق شناس کاشانی، فریده [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • حقیقت دوستی سیار، وحید [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
 • حمیدی زاده، علی [1] استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • حمیدی فر، فاطمه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

خ

 • خالق خواه، علی [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • خدیوی، اسداله [1] عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ، پردیس فاطمه الزهرا (س) ، تبریز، ایران
 • خسروی، پرستو [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • خسروی، علی اکبر [1] دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران.
 • خسروی، علی اکیر [1] دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • خورشیدی، عباس [1] گروه علوم تربیتی مدیریت آموزشی
 • خورشیدی، عباس [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران
 • خوشنویس، الهه [1] گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

د

ر

ز

س

 • سارجالویی، فرشاد [1] دانشکده
 • سبزیان پور، زهره [1] گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • ستاری، عباس [1] دانش آموخته گروه مدیریت آموزشی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • سروی، رویا [1] دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال - دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی
 • سعادتمند، زهره [1] دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • سعادتمند، زهره [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)
 • سعیدی، پرویز [1] دانشیارگروه مدیریت،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران
 • سعیدیان، نرگس [1] عضو هیئت علی و استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 • سعدی پور، اسماعیل [1] گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • سلاله نوری، علاء [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سلطانی نژاد، نیما [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
 • سلیمی، لادن [1] استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد ساری، ساری، ایران
 • سلیمی، مهتاب [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • سلیمی، مهتاب [1] علوم تربیتی،روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی کرج،کرج،ایران.
 • سلیمانی، نادر [1] دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه گرمسار

ش

ص

 • صابرفرزام، حمید [1] گروه مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • صابر گرکانى، افسانه [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
 • صاحب الزمانی، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صاحب الزمانی، محمد [1] گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صادقی، منصوره [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد علی‌آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی‌آباد کتول، ایران
 • صالحی، سید یوسف [3] دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان،فراهان،ایران
 • صالحی، شایسته [1] عضو هیئت علمی و دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 • صالحی، محمد [1] گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد ساری
 • صالحی، محمد [1] عضوهیئت علمی گروه مدیریت آموزشی واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • صالحی، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
 • صالحی راد، صالح [1] گروه مدیریت،واحد علی‌آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی‌آباد کتول، ایران
 • صفاری، فاطمه [1] دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • صفاریان همدانی، سعید [1] گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • صفری، محمود [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند (تهران)، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.
 • صفیعی پور، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • صوری، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، گروه علوم تربیتی

ض

ط

ع

 • عباسی، بدری [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد بندرانزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرانزلی، ایران
 • عباسی، محمد [1] گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران
 • عبداللهی، محبوبه [2] استادیار گروه مدیریت آموزشی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • عبداللهی، محبوبه [2] مدیریت آموزشی-علوم تربیتی-مدیریت و حسابداری-آزاد اسلامی رودهن-ایران
 • عبدی هولایی، جلال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • عزتی نیا، محمدجواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • عزیزپوریان، علی حسن [1] دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • عسکری دئفه، جعفر [1] دانشجوی دکترای گروه مدیریت آموزشی واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • عسگرانی، مرتضی [1] گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
 • عصاره، علیرضا [1] دانشیار علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران. ایران . عضو مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی).
 • علامه، حسینعلی [1] مدیریت اموزشی،مشاوره وعلوم تربیتی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن،رودهن ،ایران
 • علی جعفری، حسین [1] گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • علی جعفری، حسین [1] گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشگاه عوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • علیزاده، حمید [1] گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • علیزاده، سعید [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران
 • علیزاده اقدم، محمدباقر [1] دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، گروه علوم تربیتی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • علیزاده سودمند، علیرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • علیشیری، بهرام [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • علیشیری، بهرام [1] استادیار دانشگاه آزاد تهران جنوب
 • عنایتی، ترانه [1] دانشیار گروه مدریت آموزشی،واحدساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران
 • عنایتی، ترانه [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

غ

ف

ق

 • قاسمی، اللهیار [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش
 • قاسمی، بهروز [1] دانشجو دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، دوبی
 • قنبری، سالار [1] گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • قهرمانی، جعفر [1] استادیار دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • قهرمانی، جعفر [1] گروه علوم تربیتی، واحد مرند ، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • قورچیان، نادر [2] استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • قورچیان، نادرقلی [1] گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

ک

گ

ل

م

ن

 • نادی، محمد علی [1] دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • نادری، سید مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت، گروه بازرگانی ،واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران
 • ناظم، فتاح [1] مدیریت آموزشی . مشاوره وعلوم تربیتی . دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن.رودهن.ایران
 • ناظم، فتاح [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،گروه علوم تربیتی، رودهن ،ایران
 • ناظم، فتاح [1] گروه علوم تربیتی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران
 • ناظم، فتاح [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • ناظم، فتاح [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
 • نصیری قرقانی، بابک [1] گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نصیری قرقانی، بابک [1] گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نصیری نیا، علیرضا [1] دانشجوی دکتری علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نظامیان پور، طاهره [1] دانشجو دکترا فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد ساری، ساری، ایران
 • نقی پور ایوکی، سمانه [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش، کیش، ایران
 • نیکنامی، مصطفی [1] گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
 • نیکویی، محمدحسین [1] کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اباده
 • نکوکار، زهرا [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • نکوکار، شکوفه [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • نوری، ابوالفضل [1] سازمان فنی و حرفه ای شهر کلیبر
 • نوریان، محمد [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • نوربخش، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • نوربخش، سید کامران [1] دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران
 • نوربخش، سید کامران [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • نوری زاده، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
 • نوروزی، عبدالرسول [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • نوروززاده، رضا [1] دانشیار مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .(عضو مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات).

و

 • والا، رضا [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
 • وفاجو، معصومه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ه

ی