دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، خرداد 1396 
8. تأثیر مهرپرستی بر مسیحیت

صفحه 142-163

حسین علی جعفری؛ سحر دادفر