دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، شهریور 1396 
1. بررسی نقش عوامل آموزشی بریادگیری دانشجویان

صفحه 15-40

فاطمه حمیدی فر؛ مهدی زمانی مزده؛ طاهره فهیمی نجم


2. ساخت و تحلیل عاملی مدل اندازه‌گیری رتبه‌بندی مدارس متوسطه کشور

صفحه 41-63

رفیق حسنی؛ اختر جمالی؛ علی تقی پورظهیر؛ علی رهگذر