دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1396 
4. جستاری بر اندیشه‌های زیباشناسانه ی ایمانوئل کانت

صفحه 67-78

پرویز ضیاءشهابی؛ امیر اشرف آریان پور؛ مالک حسینی؛ حمیده جعفری