دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، بهار 1397 
3. طراحی مدل تفکر استراتژیک مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی

صفحه 41-60

حبیب کمری؛ محمد نوریان؛ نادر سلیمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن