دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، شهریور 1397 
مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

صفحه 151-176

جعفر ترک زاده؛ فائزه فریدونی