دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، شهریور 1397 
7. مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

صفحه 151-176

جعفر ترک زاده؛ فائزه فریدونی


8. شناسایی ابعاد تعالی سازمانی با تأکید بر مدل EFQM در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 177-205

محمدرضا ایمانی گله پردسری؛ فتاح ناظم؛ صمد کریم زاده