دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، آذر 1397 
تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار

صفحه 83-102

سمانه نقی پور ایوکی؛ مهدی باقری؛ قدسی احقر


آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

صفحه 103-122

سید عنایت اله مومنی؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری