دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، آذر 1397 
4. تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار

صفحه 83-102

سمانه نقی پور ایوکی؛ مهدی باقری؛ قدسی احقر


5. آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی

صفحه 103-122

سید عنایت اله مومنی؛ افسانه زمانی مقدم؛ پریوش جعفری


8. شناسایی عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر صلاحیت حرفه ای معاونین پرورشی مقطع متوسطه استان بوشهر

صفحه 169-191

بهروز قاسمی؛ علی اکیر خسروی؛ حمیده رشادت جو؛ عباس خورشیدی؛ فتاح ناظم