دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، اسفند 1397 
شناسایی مولفه های مدیریت جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 165-192

ابوالفضل صفیعی پور؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان