دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، خرداد 1398 
ساخت مقیاس سنجش بین المللی شدن دانشگاه

صفحه 41-60

فرهاد شفیع پور مطلق؛ محمد آتشک؛ منیره ترابی نهاد


پیش بینی بازاریابی کار آفرینانه بواسطه برنامه ریزی استراتژیک (به انضمام مطالعه موردی)

صفحه 127-146

جلال عبدی هولایی؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ محمد تقی پور