دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، شهریور 1398 
طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی برای آموزش عالی ایران

صفحه 57-87

اسماعیل کاظم پور؛ فریده حق‌پرست قدیم لیمودهی؛ بدری عباسی؛ مریم یارمحمد توسکی


شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های نظام آموزش کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای.

صفحه 123-144

علی حسن عزیزپوریان؛ مریم اسلام پناه؛ محمد جواد کرم افروز؛ فرامرز ملکیان؛ الهام کاویانی