دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، مهر 1398 
ارائه مدل ارزیابی آموزش الکترونیکی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 75-100

سالار قنبری؛ هادی رزقی شیرسوار؛ محمدصادق ضیایی؛ مریم مصلح