دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، اسفند 1398 
تحلیل برنامه درسی موجود دوره ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی؛ چالش‌ها و موانع

صفحه 103-114

شهرام فضلعلی زاده صوفی؛ جعفر قهرمانی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


رابطه گرانباری نقش و فرسودگی شغلی با نقش میانجی هوش عاطفی در معلمان

صفحه 165-184

طاهره حسین زاده قلعه نو؛ بهرنگ اسماعیلی شاد؛ پریسا تجلی