دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، خرداد 1399 
بررسی عوامل موثر مدل تعالی مدیریت مدارس ابتدایی منطقه 15 تهران

صفحه 105-122

بهارک شیرزاد کبریا؛ غلامعلی شعبان نژاد؛ پرستو خسروی


مدل مفهومی رابطه میان سبک تصمیم گیری مدیران و ساختار سازمانی با میانجی گری جانشین پروری

صفحه 197-214

سمانه عبداله زاده خنامان؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی