دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، خرداد 1399 
7. بررسی عوامل موثر مدل تعالی مدیریت مدارس ابتدایی منطقه 15 تهران

صفحه 105-122

بهارک شیرزاد کبریا؛ غلامعلی شعبان نژاد؛ پرستو خسروی


11. مدل مفهومی رابطه میان سبک تصمیم گیری مدیران و ساختار سازمانی با میانجی گری جانشین پروری

صفحه 197-214

سمانه عبداله زاده خنامان؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی


12. واکاوی گفتمان استادان دانشگاه فرهنگیان از فرایند تدریس

صفحه 215-232

مجید نقیه؛ نرگس کشتی ارای؛ جهان بخش رحمانی