دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، بهار 1399 
7. بررسی عوامل موثر مدل تعالی مدیریت مدارس ابتدایی منطقه 15 تهران

صفحه 105-122

بهارک شیرزاد کبریا؛ غلامعلی شعبان نژاد؛ پرستو خسروی