دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، شهریور 1399 
روش های یاددهی- یادگیری برنامه درسی تلفیقی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی

صفحه 15-26

رضا غلامیان؛ سیداحمد هاشمی؛ علی اصغر ماشینچی؛ محمد بهروزی


نقش واسطه ای رضایت زناشویی در رابطه بین قدرت ایگو و موفقیت شغلی

صفحه 177-194

آرزو شکری؛ عبداله شفیع آبادی؛ فریده دوکانه ای فرد