دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، اسفند 1399 
تدوین مدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه استان تهران)

صفحه 67-91

علی رمضانی لیمائی؛ عبدالرضا سبحانی؛ امیر حسین محمد داودی؛ علی تقی پور ظهیر


شناسایی عوامل تشکیل دهنده رهبری فضیلت گرا در بانک ملی ایران به منظور ارائه مدل

صفحه 149-176

فریدون رشیدی؛ تورج مجیبی؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدی‌زاده اشرفی


مدیریت عوامل مؤثر در تربیت معنوی کودکان پیش دبستانی با ارائه مدل

صفحه 255-276

مهدی بیاتی؛ سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ علیرضا فقیهی


نقش جنسیت بررفتارهای اجتماعی ومدیریتی افرادتغییرجنسیت یافته

صفحه 307-320

محمدرضا یوسف زاد؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمود قیوم زاده