دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، اسفند 1399 
4. تدوین مدل ارتقاء آموزش اثربخش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه استان تهران)

صفحه 67-91

علی رمضانی لیمائی؛ عبدالرضا سبحانی؛ امیر حسین محمد داودی؛ علی تقی پور ظهیر


7. شناسایی عوامل تشکیل دهنده رهبری فضیلت گرا در بانک ملی ایران به منظور ارائه مدل

صفحه 149-176

فریدون رشیدی؛ تورج مجیبی؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدی‌زاده اشرفی


13. مدیریت عوامل مؤثر در تربیت معنوی کودکان پیش دبستانی با ارائه مدل

صفحه 255-276

مهدی بیاتی؛ سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ علیرضا فقیهی


14. نقش جنسیت بررفتارهای اجتماعی ومدیریتی افرادتغییرجنسیت یافته

صفحه 307-320

محمدرضا یوسف زاد؛ نادر مختاری افراکتی؛ محمود قیوم زاده