دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، خرداد 1400 
طراحی الگوی ارتقای انگیزه اشتراک گذاری دانش در میان اعضای هیات علمی

صفحه 15-40

رویا صفری؛ رضا سورانی یانچشمه؛ سعید علیزاده؛ افسانه زمانی مقدم


ارایه مدل کیفی ارتقای تعهد سازمانی کارکنان و اعتبار سنجی آن در دانشگاه فرهنگیان تهران

صفحه 127-140

مجتبی معظمی؛ فرزانه احمدی تبار؛ اسماعیل کاوسی؛ محسن عامری شهرابی


طراحی مدل مدیریت سیاسی و حکمرانی خوب مبتنی بر دیدگاه اسلامی در عصر غیبت (با استفاده از روش داده بنیاد)

صفحه 141-164

علیرضا داداشی جوکندان؛ محمد تقی پور؛ معصومه یوسفی قصابسرائی؛ امیرحسین قوامی


مدل گردشگری مذهبی در مرز بین المللی مهران،تحلیل ها و راهبردها

صفحه 165-200

علی رستمی؛ محمد ایدی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ محمدرضا ربیعی مندجین


بررسی وضعیت موجود اثربخشی کارکردهای دانشگاه فرهنگیان

صفحه 201-212

حمید شاطری باقی‌آبادی؛ محمدنقی ایمانی؛ سید رسول حسینی


ارائه مدل ارتقاء اخلاق حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

صفحه 293-307

شهربانو حبیبی؛ امیرحسین محمد داوودی؛ کامران محمدخانی