دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، شهریور 1400 
طراحی واعتباربخشی محیط برنامه های درسی مغزمحور مبتنی بر زیبایی شناسی

صفحه 37-56

مدینه علیخانی گله؛ مریم براتعلی؛ جهانبخش رحمانی؛ مهدی دهباشی


بررسی عوامل اثرگذار و پیامدهای الگوی شهروند فرهنگی و اعتباریابی آن

صفحه 97-122

مجید محمد سمنانی؛ حمید دوازده امامی؛ مهرداد صادقی ده چشمه


ارائه الگوی بهره وری اعضای هیات علمی : یک پژوهش داده بنیاد

صفحه 147-164

علیرضا حیدری تفرشی؛ غلامحسین حیدری تفرشی؛ عباس خورشیدی


شناسایی مولفه های سازنده جذب اعضای هیات علمی

صفحه 201-222

خدیجه عسگری؛ فاطمه حمیدی فر**؛ مهدی شریعتمداری؛ عباس خورشیدی