دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، آذر 1400 
طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای

صفحه 205-224

محمدصادق یوسفی پور؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ احمدعلی فروغی ابری؛ محمد علی نادی