دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، خرداد 1401 
4. ارزشیابی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تعهدسازمانی در مراکز آموزش عالی

صفحه 77-100

علیرضا علیزاده سودمند؛ محمود ابراهیمی مقدمیان؛ مهدی بهرامی؛ شیما نرگسی


5. واکاوی عوامل فردی موثر بر پنهان سازی دانش در فضای علمی

صفحه 101-118

مهدی حسین پور؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی


6. بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران و سرمایه گذاری مضاعف بر درماندگی مالی شرکتها

صفحه 119-138

هوشنگ علیپور؛ رضا تهرانی؛ ابوتراب علیرضایی؛ قنبر عباس پور اسفدن