دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، شهریور 1401 
ابعاد الگوی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان

صفحه 15-32

اسماعیل هاشمی پورپتکوئی؛ عباس خورشیدی؛ کامران محمدخانی؛ امیر حسین محمد داودی؛ فتاح ناظم


شناسایی و اولویت بندی امکان ها در توسعه رویکرد شناختی آموزش ابتدایی

صفحه 159-178

آتنا مسن آبادی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علیرضا چناری