دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، آذر 1401 
تبیین و بررسی مدل علی تفکر سیستمی مدیران مدارس ابتدایی

صفحه 51-72

خاور قره دینگه؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ صادق ملکی آوارسین


یادگیری اجتماعی و جایگاه اجتماعی موثرترین محورهای اصلی برندسازی مدیران دولتی

صفحه 125-140

اعظم سنائی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ البرز قیتانی؛ علی رشیدپور


عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت کارکنان در بانک تجارت

صفحه 156-174

مجتبی معظمی؛ احد دهقان زاده؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ اسماعیل کاوسی