دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، اسفند 1393 
نقش فرهنگ در ایجاد مفهوم انسان کامل

صفحه 19-34

غلامحسین حیدری تفرشی؛ سهیل دادفر