درباره نشریه

فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی در سال 1388، به همت ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن مرحوم دکتر غلامحسین حیدری تفرشی و معاون آموزشی وقت واحد دکتر محمد نقی ایمانی راه اندازی شد و دارای رتبه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.