اهداف و چشم انداز

چشم انداز فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی کسب رتبه علمی پژوهشی از زارت علوم، تحقیقات و فناوری و رتبه های بین المللی علمی می باشد.