راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

از پژوهشگران، اساتید، مؤلفان و دانشجویان عزیز خواهشمند است برای سهولت در پذیرش و صرفه‎جویی در وقت، قبل از تنظیم و نگارش مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایند:

1- عنوان مقاله کوتاه، رسا و به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره نماید.

2- مقاله باید نتیجة‎ پژوهش‎های نویسنده یا نویسندگان بوده و قبلاً در هیچ نشریه‎ای منتشر نشده باشد. چنانچه مقاله قبلاً به ‎صورت سخنرانی در یک مجمع علمی ارایه گردیده، لازم است مشخصات کامل مجمع و زمان برگزاری آن ارسال گردد.

3- در صفحة عنوان مقاله، مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل: نام و نام خانوادگی، درجه تحصیلی، رشته تحصیلی، سمت، محل کار و نشانی اینترنتی مؤلف ارایه گردد. در صورت وجود چند نگارنده، پس از نوشتن نام خانوادگی و نام نگارنده اول، برای هر یک از نگارندگان دیگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته شود.

4- چکیده فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر در یکصد تا یکصد و پنجاه واژه (ده سطر) ارایه و در پایان چکیده‎ها، کلید واژه‎های تحقیق حداکثر در پنج واژه فارسی و انگلیسی ارائه گردد.

5- در چکیده‎ها لازم است به‎صورت اجمالی به پنج مورد زیر (هر یک در2 تا 3 سطر) اشاره شود: طرح مسأله، هدف، روش تحقیق، یافته‎ها و نتایج

6- نگارش مقاله به‎صورت فارسی روان و سلیس بوده و از نظر دستور زبان، صحیح و در انتخاب واژه‎ها دقت کافی مبذول گردد.

7- چنانچه نویسنده، واژه‎ای را از یک زبان بیگانه شخصاً ترجمه کرده، و یا ترجمان یک واژه خارجی کاملاً مصطلح و همگانی نشده باشد، لازم است اصل واژه در زیرنویس صفحه ارائه گردد.

نحوة حروف‎چینی و چگونگی ارایه

1- مقاله‎های ارسالی روی کاغذ A4 یک‎رو با فاصله میان سطور 1سانتیمتر با قلم میترا فونت 14(برای مقاله‎های لاتین با قلم تایمز 12) حروف‎نگاری شده و همراه CD مقاله تحت برنامه Word2010 با پست سفارشی و یا از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) به دفتر فصلنامه ارسال و یا به دفتر نشریه تحویل گردد.

2-کمیّت مقاله تایپ شده نباید از 20 صفحه A4 تجاوز نماید.

3- در هر مقاله می‎توان حداکثر از 5 تصویر شامل جدول و نمودار استفاده شود و داده‏های آماری حتماً فارسی باشد.

ساختار مقاله

1- طرح مسأله پس ازمقدمه مقاله به روشنی تبیین و در پایان آن پرسش‎هایی طرح گردد که نویسنده قصد پاسخ به آنها را دارد.

2- هدف یا هدف‎های پژوهش

3- چارچوب نظری و یا مبانی نظری به‎عنوان اسکلت‎بندی مقاله به خوبی توضیح داده شود.

4- روش پژوهش و یا روش‎شناسی به روشنی ارائه گردد. در این قسمت می‎توان به‎طور اجمال به موارد زیر پرداخت:

5- نوع پژوهش، روش پژوهش، فرضیات یا پرسش‎های پژوهش، روش جمع‎آوری داده‎ها، متغیرها، مقیاس‎ها و تعریف عملیاتی متغیرها (درصورت لزوم)، جامعة‎ آماری، روش نمونه‎گیری و حجم نمونه، روش تجزیه وتحلیل داده‎ها.

6- یافته‎های تحقیق: دراین قسمت به تشریح و تفسیر اجمالی یافته‎هایی می‎پردازیم که پژوهشگر در نتیجة‎ تجزیه و تحلیل داده‎ها به‎دست آورده است.

7- نتیجه: به اختصار در یک یا حداکثر دو صفحه به نتایجی پرداخته می‎شود که پژوهشگر می‎تواند ادعا کندکه در نتیجة‎ کار پژوهشی به آنها دست‎یافته است.

8- پیشنهادها: پیشنهادهایی که پژوهشگر ارایه می‎دهد، باید بر پایة یافته‎هایی باشد که در نتیجة‎ تحقیق به ‎دست آورده است.

بنابراین ساختار مقاله شامل 7 و یا حداقل 6 قسمت است.

نحوه ارائة‎ منابع و مآخذ

1- در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و لاتین به‎طور جداگانه به شکل زیر ارایه گردد:
نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب یا مقاله. (نام و نام خانوادگی مترجم). محل انتشار: اسم ناشر.

3- درصورت استفاده از یک مقاله ضمن رعایت نکات فوق عنوان اختصاری کامل مجله، شمارة مجله، و شمارة‎ اولین و آخرین صفحه‎ای که مقاله در آن درج گردیده، نیز ذکر گردد.

3- در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش فوق، پس از آن آدرس اینترنتی منبع قرارداده شود، سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید گردد.

4- در داخل متن نیز پس از استفاده از متون مربوط به هر نویسنده‎ای در داخل پرانتز (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه‎ای که متن مربوطه در آن درج گردیده، نوشته شود).

تذکّرات مهم

1- هیأت تحریریه در قبول و یا رد مقالات رسیده مجاز است. در صورت عدم پذیرش، مقاله به نویسنده عودت داده نمی‎شود.

2- نویسندگان مقالات، مسئول محتوا و پاسخگوی نظریات ارایه شده در مقالات و نوشته‎های خود هستند. به هیچ ‎وجه مقالات ارایه شده تعیین‎کنندة جهت‎گیری نظری و یا عقیدتی هیأت تحریریه و یا مسئولان اجرایی فصل نامه نخواهند بود.