اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد نقی ایمانی

مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

imani1348yahoo.com

سردبیر

دکتر علی دلاور

روش‌های تحقیق و آمار دانشگاه علامه طباطبایی

a.delavarriau.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

دکتر محمدرحیم رسولی آزاد

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

mrrazadgmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر حمیدرضا فاطمی پور

آموزش زبان انگلیسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

fatemipoorriau.ac.ir