اعضای هیات تحریریه

مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدتقی ایمانی مدیر مسئول
2 علی دلاور سردبیر
3 محمد نقی ایمانی مدیر داخلی
4 اسدالله خدیوی اعضای هیات تحریریه
5 خلیل سلطان قرائی اعضای هیات تحریریه
6 حسن ملکی اعضای هیات تحریریه
7 اسکندر فتحی آذر اعضای هیات تحریریه
8 مصطفی نیکنامی اعضای هیات تحریریه
9 علی دلاور اعضای هیات تحریریه
10 محمد نقی ایمانی اعضای هیات تحریریه
     
     
 
 

مدیر مسئول

دکتر محمد نقی ایمانی

مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

imani1348yahoo.com

سردبیر

دکتر علی دلاور

روش‌های تحقیق و آمار دانشگاه علامه طباطبایی

a.delavarriau.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

دکتر محمدرحیم رسولی آزاد

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

mrrazadgmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر حمیدرضا فاطمی پور

آموزش زبان انگلیسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

fatemipoorriau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسدالله خدیوی

هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

khadiviriau.ac.ir

دکتر خلیل سلطان قرائی

هیئت علمی دانشگاه تبریز

gharaieriau.ir

دکتر حسن ملکی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و معاون وزیر آموزش و پرورش

malekiriau.ir

دکتر اسکندر فتحی آذر

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

azarriau.ir

دکتر مصطفی نیک نامی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

niknamiriau.ir

دکتر علی دلاور

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

delavarriau.ir

دکتر محمد نقی ایمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

imaniriau.ir

دکتر رضا یوسفی سعید آبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزد اسلامی واحد ساری

usefiriau.ir