همکاران دفتر نشریه

ویراستار ادبی نشریه

دکتر محمدرحیم رسولی آزاد

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

mrrazad@gmail.com