فرایند پذیرش مقالات

1_ براساس آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقالات در نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیرو نامه شماره 621/2651 مورخ 28/01/1399 معاونت محترم پژوهشی واحد و طبق ماده 4 بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 04/10/1398 ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، مقرر گردید مبلغ 500 هزار تومان بابت ارسال هر مقاله (مبلغ 150 تومان جهت داوری و پس از تایید در مرحله داوری، مبلغ 350 تومان جهت پذیرش و چاپ مقالات) از نویسندگان محترم دریافت گردد.

تبصره 1. در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ 150 تومان اولیه قابل بازگشت نمی‌باشد.

تبصره 2.  نویسندگان محترم دقت فرمایند که اصلاح وابستگی سازمانی پس تایید نهایی مقالات از سوی نویسنده و بارگذاری آن ها در سامانه، میسر نیست؛ منتها در صورت ضرورت انجام، هزینه صفحه بندی و بارگذاری مجدد به عهده نویسنده محترم خواهد بود. 

2_ کلیه مراحل ثبت و بررسی مقالات الزاما از طریق سامانه سامانه صورت می پذیرد.