اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله باید نتیجة‎ پژوهش‎های نویسنده یا نویسندگان بوده و قبلاً در هیچ نشریه‎ای منتشر نشده باشد. چنانچه مقاله قبلاً به ‎صورت سخنرانی در یک مجمع علمی ارایه گردیده، لازم است مشخصات کامل مجمع و زمان برگزاری آن ارسال گردد.