تعیین رابطه هوش موسیقیایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ی سوم مدارس ابتدایی منطقه کهریزک سال تحصیلی 96-95

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، فراهان، ایران

2 گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان،فراهان،ایران

چکیده

این پژوهش تلاش کوچکی در جهت تبیین رابطه ی هوش موسیقیایی دانش آموزان وپیشرفت تحصیلی آنان است. در پژوهش حاضر رابطه بین دو مولفه ی هوش موسیقیایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم دبستان منطقه کهریزک تبیین شده است واز جامعه آماری که 350 نفربوده است تعداد 181 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی-همبستگی است. اطلاعات مربوط به متغیر های این تحقیق از آزمون هوش چند گانه گاردنر و یک پرشسنامه ی محقق ساخته و جهت سنجش پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات درسی دانش آموزان که در پایان سال تحصیلی کسب کرده اند، استفاده شده است. بعد از به دست آوردن داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نتایج نشان داد که مولفه ی هوش موسیقیایی رابطه مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. علاوه براین آزمون نشان داد که سطح تحصیلات والدین با هوش موسیقیایی فرزندان دارای ارتباط است. همچنین نتایج نشان داد که دانش آموزانی که مادران آنها خانه دار هستند از هوش موسیقیایی بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها