ارائه الگوی فرآیندی جانشین پروری به روش تئوری داده بنیاد (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره))

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی، گروه مدیریت دولت، واحد بناب، دانشگاه آزاداسلامی، بناب، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت،واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی ،بناب،ایران

3 مدیریت دولتی، علوم انسانی، ازاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارائه  الگوی فرآیندی  جانشین پروری با روش تئوری داده بنیاد  در کمیته امداد امام خمینی (ره) به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی شامل اساتید دانشگاه، مشاورین منابع انسانی و مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی (ره) بودند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. این انتخاب و انجام مصاحبه، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. در این تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. به این نحو که اولین فرد خبره، بر اساس نظر بررسی های اولیه و نظرخواهی از استاد محترم راهنما انتخاب شد و پس از اتمام مصاحبه با فرد اول، از وی درخواست گردید فرد یا افراد خبره دیگری که می توانند در حوزه جانشین پروری مدیران ستادی در کمیته امداد امام خمینی (ره)  صاحب نظر بوده و به غنای مدل تحقیق کمک نمایند، معرفی کند. این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت. سرانجام این روش، مصاحبه با 9 نفر از خبرگان بود. در این تحقیق، از آنجایی که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان حوزه منابع انسانی بود. سرانجام پس از طی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد.

کلیدواژه‌ها