رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش ‌آموزان متوسطه شهر زنجان می‌باشد. جامعه آماری، دانش ‌آموزان دوم دبیرستان رشته ریاضی ـ فیزیک‌ و نمونه آن 202 نفر که داده‌ها از طریق پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا و خلاقیت عابدی جمع‌آوری و مورد تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد: بین خلاقیت و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در ابعاد سازگاری اجتماعی قالب اجتماعی، مهارت اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه‌ای و روابط اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت و تنها بعد علائق ضد ‌اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارد. بین پسران و دختران در عملکرد تحصیلی تفاوت معنادار وجود ندارد. در ابعاد سازگاری اجتماعی در علایق ضداجتماعی تفاوت معنادار مشاهده نشد. در خلاقیت و بعد انعطاف‌ پذیری تفاوت معنادار به نفع دختران مشاهده شد و در ابعاد سیالی، بسط و ابتکار تفاوت معناداری مشاهده نشد. از بین سازگاری اجتماعی و ابعاد آن، تنها سازگاری اجتماعی (27%) و خلاقیت و ابعاد آن تنها خلاقیت (24%) توان پیش ‌بینی عملکرد تحصیلی را دارند.

کلیدواژه‌ها


-کفایت، محمـد. (1373)، بررسی ارتباط شیـوه‌ها و نگرش‌های فرزند‌پروری با خلاقیــت و رابطه متغیر اخیر باهوش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های پسرانه اهـواز. پایان‌نامه کارشناســـی ارشد، دانشگاه شهید چمـــران اهواز.
- شهرآرای، مهرناز. (1373)، در ضرورت تعلیم و تربیت پویا و خلاق. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره 1.
- شهرآرای، مهرناز. (1374)، ضرورت آموزش خلاق در برنامه ریزی آموزشی. ارائه شده در همایش علمی ـ کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی تهران: اداره کل آموزش و پرورش تهران.
- نظامـــی، امیــر. (1376)، بررسی برخی عوامـل اجتماعـی و روانی مؤثر بر عملکرد تحصیلـی دانش‌آموزان دبیرستانی در شهر تبریـز. پایان‌نامه کارشناســـی ارشد، دانشگاه شهیـــد باهنـــر کرمـــان، دانشکده ادبیـــات و علوم‌انســـانی.
-کریمی، علی. (1379)، بررسی رابطه خلاقیت با اضطراب، جنسیت، پیشرفت تحصیلی و منزلت اجتماعی گروهی از دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
- افشار نیاکــان، صفورا. (1380)، بررسی و مقایسـه سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان دختر و پسر رشته‌های ریاضی، تجربی و انسـانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتــی و روان شناسی.
- فنونی، طلعت‌الســـادات. (1380)، بررسی رابطـه خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دختران سال اول متوسطه منطقـه 10 آموزش و پرورش تهـران. پایان‌نامـــه کارشناسی ارشـــد، دانشگاه تربیـــت معلم، دانشکـــده روانشناســـی و علوم تربیتـــی.
- رضویان ‌شاد، مرتضی. (1384)، رابطه هوش هیجانـی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تبریـز در سال تحصیلی 84-83. پایان‌نامـــه کارشناســـی ارشد، دانشگاه تبریـــز، دانشکـده روانشناسـی و علوم تربیتــــی.
- شیــخ، ناصـر. (1386)، افــت‌ تحصیلـــی و راه‌هـــای کاهــش آن سایـــت Edu news.
- فاضلی، نعمت ا... . (1387)، خلاقیت و فرهنگ. مجله رشد علوم اجتماعی، دوره پانزدهم، شماره3.
- سیف، علی اکبر. (1387)، روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم). تهران: دوران.
- شـاوران، حمیدرضا سلیمـی قربانعلــی، همایی رضا. (1387)، سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگـاه اصفهان بر اساس فرهنگ‌های چندگانـه آنان، مجلـه پژوهش دانشگاه اصفهان (علوم انســانی)، جلد بیسـت و نهــم، شماره1.
 
- Bish, G.G. (2002).A Study Of The Relationships Of Intelligence, Achievement, Creativity And Confidence Among Intermediate Grade Pupils In A Suburban, Area Elementary School, In Doctoral Dissertation. Washington, D.C: George Washington University.
-Walker,A.(2003).Personality Correlates Of Deperessive Style In Autobiographies Of Creative  Achiverer. Journal Of Creative, VOL.29-20.Www.Zibaweb.Com
-Niaz, Mansoor, Saud, Grecia.(2008).Academic Performance Of High School Students Ad A Function Of Mental Capacity, Cognitive Style, Mobility–Fixity Dimension, And Creativity. Journal Of Creative Behavior, VOL. 34, Number1.